Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Rynek obligacji przychodowych w Polsce

Autorzy: Maciej Pawłowski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe: obligacje obligacje przychodowe finanse jednostek samorządu terytorialnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (289-298)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono podstawowe cechy ustawowo wyróżniające obligacje przycho­dowe. Na tym tle dokonano oceny dotychczasowego rozwoju rynku tych instrumentów z jednocze­sną próbą wskazania przesłanek warunkujących stopień wykorzystania obligacji przychodowych w polityce finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W ramach prowadzonych dociekań wyszczególniono istotę obligacji przychodowych, dokonano analizy i oceny mechanizmów słu­żących ochronie interesu nabywców tych instrumentów oraz przybliżono problem obowiązków informacyjnych emitenta obligacji przychodowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cichy, J. (2013). Emisja obligacji przychodowych- niewykorzystany obszar aktywności banku. W: I. Pyka, J. Cichy (red.), Innowacje w bankowości i finansach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 171. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2.Fabozzi, F.J. (2008). The Handbook of Finance. Volume 1 - Financial Markets and Insti¬tutions. New Jersey: John Wiley & Sons.
3.Fabozzi, F.J., Feldstein, S.G. (2008). The Handbook of Municipal Bonds. New Jersey:
4.John Wiley & Sons.
5.Jastrzębska, M. (2009). Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. War-szawa-Kraków: Wolters Kluwer Polska.
6.Klupczyński, M. (2015). Obligacje przychodowe a indywidualny wskaźnik spłaty zobo-wiązań. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 1 (3), 77-91.
7.Kropiwnicki, J. (2010). Ustawa o obligacjach: komentarz. Warszawa: LexisNexis.
8.Lipiec-Warzecha, L. (2010). Ustawa o obligacjach: komentarz. Warszawa-Kraków: Wol¬ters Kluwer Polska.
9.Maciejasz-Świątkiewicz, M. (2005). Obligacje komunalne. W: D. Korenik (red.), Per-spektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce. Wrocław:
10.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
11.Pawłowski, M. (2015). Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i per¬spektywy rozwoju. Warszawa: CeDeWu.
12.Poniatowicz, M. (2005). Obligacje przychodowe i sekurytyzacyjne jako innowacyjne instrumenty na polskim rynku komunalnych papierów wartościowych. Finanse Komunalne, 3, 20-29.
13.Swianiewicz, P. (2004). Finanse lokalne - teoria i praktyka. Warszawa: Municipium. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. DzU 2015, poz. 238.
14.Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. DzU 2014, poz. 730, 913, z późn. zm. Weber, M. (2015). Pierwsze gminne obligacje przychodowe. Rzeczpospolita, 17 lipca 2015 r.
15.Pobrane z: www.rp.pl.
16.Wiśniewski, M. (2016). Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce - próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1(78),181-195.
17.http://urzad.um.walbrzych.pl, dostęp 1.07.2016.