Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Analiza taksonomiczna porównania przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów

Autorzy: Anna Janiga-Ćmiel
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Statystyki, Ekonometrii, Matematyki
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne taksonomia wskaźnik rozwoju
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (71-79)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego. Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski oraz wybranych krajów. Jako narzędzie analizy wykorzystano metody taksonomiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bliźniuk, G., Nowak, J.S. (2005). Społeczeństwo informacyjne 2005. Katowice: PTI.
2.Ganczar, M. (2009). Informatyzacja Administracji Publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Warszawa: CeDeWu.
3.Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wy¬zwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.
4.Grabiński, T., Wydymus, S., Zeliaś, A (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN.
5.Janiga-Ćmiel, A (2016). Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów. Studia Eko-nomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 30!.
6.Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Ofi¬cyna Wydawnicza SGH.
7.Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.
8.Rudnicki, M., Jabłoński, M. (2011). Administracja Publiczna Wobec Procesu Globalizacji. War¬szawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
9.www.ec.europa.eu/eurostat (5.12.2016).
10.Zorska, A. (2011). Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce.
11.Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.