Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych

Autorzy: Renata Burchart
Uniwersytet Warm ińska-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Rachunkowości
Słowa kluczowe: wycena odroczonego podatku dochodowego w umowach leasingowych aktywa i rezerwy z ty¬tułu odroczonego podatku dochodowego leasing finansowy leasing operacyjny umowa leasingu
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (37-49)
Klasyfikacja JEL: M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano procedurę identyfikacji, wyceny, księgowania oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego mającego źródło w umowach leasingowych. Większość zawieranych umów leasingowych jest dla celów podatko­wych klasyfikowana jako leasing operacyjny, ale dla celów bilansowych jako leasing finansowy. W tej sytuacji powstaje odroczony podatek dochodowy, który w przedsiębiorstwach podlegających obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych musi być wyceniony, zaksięgowany i zapre­zentowany w sprawozdaniu finansowym. Proces ten jest trudny i skomplikowany, co potwierdza zaprezentowany w artykule przykład.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fijałkowski, W. (2005). Odroczony podatek dochodowy. W: T. Cebrowska (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa (s. 480-520). Warszawa: PWN.
2.Gabrusewicz, W., Kamieniecka, M. (2007). MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin. Jędrysik, P. (2012). Leasing w prawie podatkowym i bilansowym. Pobrane z: http://kancelariepo-datkowe.pl/artykuly/leasing-w-prawie-podatkowym-i-bilansowym.html (5.11.2016).
3.Kamieniecka, M. (2009). Aktywa z odroczonego podatku dochodowego w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 49 (105), 87-98.
4.Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy. Dz.Urz.Min.Fin. 2010, nr 7, poz. 31. Księgowe i bilansowe ujęcie odroczonego podatku dochodowego. Zeszyty Metodyczne Rachunko¬wości, 23 (383), 20-25. Pobrane z: http://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,l,85,182394,ksiego we-i-bilansowe-ujecie-odroczonego-podatku-dochodowego.html (5.11.2016).
5.Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12 Podatek dochodowy. Dz.Urz. UE L 2008, nr 320/1.
6.Odroczony podatek dochodowy (2010). Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finanso¬wych, 3 (686), 64-71.
7.Odroczony podatek dochodowy (2013). Pobrane z: http://emsr.pl/tematyka-publikacji/odroczony--podatek-dochodowy (5.11.2016).
8.Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniach finansowych. Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości, 4 (388), 18-24. Pobrane z: http://www.vademe¬cumksie gowego. pl/arty kul_ narzedziowa,60 5, O, 7998,odroczony-podatek-dochodowy-przy¬umowie-leasingu. html (5.11.2016).
9.Olchowicz, I. (2003). Rachunkowość podatkowa. Warszawa: Difin.
10.Pokojska, A. (2008). Przy umowach leasingowych trzeba ustalić podatek odroczony. Pobrane z: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/4914,przy-umowach-leasingu-trzeba-ustalic--podatek-odroczony.html (5.11.2016).
11.Polewska, A. (2014). Powstanie podatku odroczonego przy umowach leasingowych. Pobrane z: http://www.taxfin.pl/artykul,2405,Powstanie _podatku_ odroczonego _przy_ umowach_ le-asingowych.html (5.11.2016).
12.Trzpioła, K. (2014). Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy prezentować wszy¬ku rozwartym. Pobrane z: http://emsr.pl/e-letter/aktywa-z-tytulu-odroczonego-podatku--dochodowego-nalezy-prezentowac-w-szyku-rozwartym (5.11.2016).
13.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm. Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047.
14.Zabrocka, H. (2013). Rozliczenie odroczonego podatku dochodowego w leasingu. Pobrane z: http:// ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ksiegi-rachunkowe/725958,Rozliczanie-odroczonego-po datku-dochodowego-w-leasingu.html (5.11.2016).
15.Ziomek, B. (2014). Leasing- jak prawidłowo księgować i rozliczać podatkowo. Pobrane z: http:// ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/dokumentacja-i-rozliczanie/304508,2,Leasing-jak-prawi dlowo-ksiegowac-i-rozliczac-podatkowo.html (23.11.2016).