Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Wykorzystanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych w Polsce w procesie fundraisingu

Autorzy: Hanna Czaja-Cieszyńska
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Rachunkowości i Controllingu
Słowa kluczowe: fundraising źródła finansowania NGO organizacje pozarządowe trzeci sektor
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (75-83)
Klasyfikacja JEL: L31 M41 M48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W krajach zachodnich organizacje pozarządowe stanowią ważny element demokra­cji oraz fundament społeczeństwa obywatelskiego. Również w Polsce w ostatnich latach rozwój tak zwanego trzeciego sektora przybrał na sile. W 1997 roku działało ponad 27 tys. podmiotów tego typu, podczas gdy dziś jest ich około 87,7 tys. (GUS, 2016, s. 7). Organizacje pozarządowe podobnie jak inne jednostki gospodarcze zobligowane są przepisami prawa do raportowania. W przypadku tych podmiotów funkcja informacyjna sprawozdań finansowych jest jednak szczególnie ważna, kształtuje bowiem wiarygodność organizacji oraz potwierdza transparentność jej działań. Celem artykułu jest wyjaśnienie przydatności sprawozdania finansowego jako użytecznego źródła in­formacji o sytuacji organizacji pozarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem korelacji między ilością i jakością prezentowanych informacji finansowych a skutecznością w procesie fundraisingu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. Czaja-Cieszyńska, H. (2010). Identyfikacja ryzyka w sprawozdaniu finansowym w kontekście wiarygodności generowanych informacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 29, 21-30.
2.Dziel, J. (2007). Recepta na kłopoty. Piar.pl, 12, 58-59.
3.Głażewska, D., Schimanek, T., Tokarz, B. (2005). Fundraising to sztuka. Dobre pomysły na po-zyskiwanie funduszy w lokalnej społeczności. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
4.GUS (2016). Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2014 r. -wyniki wstępne. Warszawa. Pobrane z: http://stat.gov.pl (1.03.2017).
5.Gut, P. (2006). Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych. Warszawa:
6.C.H. Beck.
7.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997. Dz.U. nr 78, poz. 483.
8.Kuraszko, I., Augustyniak, S. (2009). 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biz¬nesu. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
9.Leś, E. (2009). Rola trzeciego sektora w praktyce społecznej. W: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko¬-Skoczny (red.), Polityka społeczna (s. 361-372). Warszawa: PWN.
10.O fundraisingu (2017). Pobrane z: www.fundraising.org.pl (1.03.2017).
11.Stowarzyszenie Klon/Jawor (2015). Wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania.
12.Warszawa. Pobrane z: http://ngo.pl (1.03.2017).
13.Stowarzyszenie Klon/Jawor (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015. Warszawa.
14.Pobrane z: http://ngo.pl (1.03.2017).
15.Świderska, A. (2011). Zarządzanie działaniami fundraisingowymi. W: A. Grzegorczyk (red.), Fun-draising w działalności organizacji pozarządowych (s. 7-47). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
16.Świderska, G.K. (2008). Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji jako źródło informacji. W:
17.G.K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce (s. 2-1 do 2-29). Warszawa: Difin.
18.Ustawa z 26.06.1974 -Kodeks pracy. Dz.U. 2016, poz. 1666. Ustawa z 6.04.1984 o fundacjach. Dz.U. 2016, poz. 40.
19.U stawa z 7.04.1989 - Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 2017, poz. 210.
20.U stawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2016, poz. 1888. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047.
21.U stawa z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2016, poz. 239. Ustawa z 11.03. 2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2016, poz. 710.
22.Ustawa z 15.12.2016 o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2017, poz. 61.
23.Walker, J.I. (2012). A Fundraising Guide for Nonprofit Board Members. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.