Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Relacja podatków i dopłat bezpośrednich w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004-2013 według danych FADN

Autorzy: Wawrzyniec Czubak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Paweł Krysztofiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Norbert Szalaty
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Słowa kluczowe: rolnictwo w Polsce rachunkowość rolna finanse gospodarstw rolnych dopłaty bezpośrednie podatki gospodarstw rolnych
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (85-96)
Klasyfikacja JEL: Q12 Q14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Realizacja krajowej i unijnej polityki rolnej, której przykładem mechanizmów są po­datki i dopłaty bezpośrednie, jest niezwykle ważna z punktu widzenia funkcjonowania polskiego rolnictwa i jego konkurencyjności. Dopłaty bezpośrednie tworzą coraz większą część dochodów gospodarstw rolnych i w dużej mierze współuczestniczą w finansowaniu wydatków modernizacyj­nych. Z drugiej strony obciążenia w formie podatków są diametralnie mniejsze i mniej znaczące. Dlatego też głównym celem artykułu jest wskazanie relacji, które zachodzą pomiędzy otrzymy­wanymi dopłatami bezpośrednimi a podatkami w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz określenie udziału obciążeń finansowych w całkowitych kosztach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersen, F., Asheim, L., Mittenzwei, K., Veggeland, F. (2002). Taxation of Agriculture in Selected Countries. Norwegian Agricultural Economics Research Institute, 56.
2.Czubak, W., Poczta, W., Sadowski, A. (2011). Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bez-pośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 4 (153), 61-82.
3.Czyżewski, A., Benisz-Matuszczak, A. (2006). Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Poznań: Wyd.
4.AE w Poznaniu.
5.Felis, P. (2015). Uwarunkowania funkcji fiskalnej podatku rolnego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102 (2), 23-35.
6.Forfa, M. (2011). Obciążenie fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekono-micznej oraz typu rolniczego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 92, 89-101.
7.http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/consult _ std _reports_ en.cfm (20. 02. 2017). http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Platnosci-bezosrednie (21.02.2017). Kiryluk-Dryjska, E., Bear-Nawrocka, A. (2014). Polityka rolna Unii Europejskiej, kierunki zmian
8.i konsekwencje dla rolnictwa polskiego. Poznań. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-znaniu.
9.Kisiel, R., Idźkowiak, K. (2014). System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12 (61), 64-78.
10.Klamut, E. (2014). Obowiązek ewidencji i opodatkowanie działalności gospodarstw rolnych.
11.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 108, 17-31.
12.Krzyżanowski, J.T. (2009). Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia.
13.Warszawa: Wyd. SGGW.
14.Kutkowska, B., Berbeka, T. (2016). Zróżnicowanie dochodów rolniczych gospodarstw indywi-dualnych po wprowadzeniu nowego systemu dopłat bezpośrednich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18 (5), 119-125.
15.Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2009). Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75, 135-148.
16.Mądra, M. (2009). Obciążenia podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 175-186.
17.MRIRW (2015). Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Warszawa.
18.Ogrodnik, D. (2009). Podatek rolny w krajach europejskich. Zeszyty Ekonomiki Rolnictwa, 3, 99-111.
19.Pawlak, J., Paszko, D., Wróblewska, W. (2013). Podatek rolny a podatek dochodowy - wysokość obciążeń podatkowych indywidualnych gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe Stowarzy¬szenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15 (4), 327-332.
20.Pawłowska-Tyszko, J., Kulawik, J., Lelong, P., Soliwoda, M. (2013). Systemy podatkowe w Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
21.Pieczonka, J. (2012). Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego). Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (25), 181-193.
22.Ustawa z 15.11.1984 o podatku rolnym. Dz.U. nr 52, poz. 268. www.infor.pl (22.02.2017).
23.Wyniki standardowe polskiego FADN 2014. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
24.Zawadzka, D., Strzelecka, A., Szafraniec-Siluta, E. (2013). Znaczenie dopłat do działalności opera-cyjnej w tworzeniu dochodu rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15 (3), 396-401.