Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Rachunek odpowiedzialności w grupach kapitałowych

Autorzy: Grzegorz Lew
Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: grupa kapitałowa rachunek odpowiedzialności odpowiedzialność
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (153-162)
Klasyfikacja JEL: M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorstw i instytucji jest uzależnione od zaan­gażowania pracowników. Szczególne znaczenie ma to w organizacjach rozproszonych o rozbudo­wanych strukturach organizacyjnych, w których właściciele nie mają możliwości bezpośredniego zarządzania wszystkimi obszarami funkcjonowania organizacji. Rachunek odpowiedzialności jest metodą rachunkowości zarządczej, którą z powodzeniem można wykorzystać do optymalizacji funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach. Rachunek odpowiedzialności w swo­ich założeniach wykorzystuje potrzebę pracowników do samorealizacji przez powierzenie im możliwości decyzyjnych z jednocześnie przypisaną odpowiedzialnością za skutki tych decyzji. Grupy kapitałowe z natury są organizacjami rozproszonymi, które muszą realizować cele nad­rzędne wyznaczane przez jednostkę dominującą. Celem artykułu jest analiza podstawowych zasad funkcjonowania rachunku odpowiedzialności w grupach kapitałowych. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie, że wdrożenie rachunku odpowiedzialności w grupach kapitałowych jest naturalną konsekwencją konieczności zarządzania przez delegowanie uprawnień decyzyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drabik, L., Kubiak-Sokół, A., Sobol, E., Wiśniakowska L. (oprac.) (2009). Słownik języka polskiego.
2.Warszawa: PWN.
3.Lew, G. (2015). Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym. Rzeszów:
4.Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
5.Nogalski, B., Ronkowski, R. (2000). Holiding. Kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organiza¬cyjnego.
6.Nowak, E. (red.) (2011). Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
7.Nowak, E., Nita, B. (red.) (2010). Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer. Nowak, E., Wierzbiński, M. (2010). Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Warszawa: PWE. Świderska, G.K. (red.) (2010). Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa: Difin. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047, z późn. zm.