Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa

Autorzy: Artur Paździor
Politechnika Lubelska WydziałZarządzania Katedra Finansów i Rachunkowości

Maria Paździor
Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych Instytut Ekonomii i Zarządzania Katedra Finansów Publicznych
Słowa kluczowe: ryzyko operacyjne zysk efektywność cele działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstwo
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (199-209)
Klasyfikacja JEL: G30 M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Mikroprzedsiębiorstwa są podmiotami gospodarczymi, które różnią się od innych przedsiębiorstw celami prowadzonej działalności, sposobami zarządzania, zakresem korzystania z obcych źródeł finansowania oraz poziomem ryzyka gospodarczego. Ryzyko to związane jest w szczególności z zagrożeniami wynikającymi bezpośrednio z działalności operacyjnej. Zwy­kle niewielki udział kredytów i pożyczek w finansowaniu tych podmiotów sprawia, że ryzyko finansowe jest relatywnie niskie, lecz przez to rośnie ryzyko operacyjne. W przypadku niedoboru kapitałów przedsiębiorcy nie mogą liczyć na wspomożenie kapitałami obcymi. Ocena mikroprzed­siębiorstw wymaga więc nieco innego sposobu pomiaru efektywności. Powszechnie znane sposoby pomiaru zysku i rentowności wymagają w związku z tym pewnych modyfikacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agnew, J. (2000). Political Economy. Progress in Human Geography, 24 (1), 101-110.
2.Bojar, E., Paździor, A. (2015). Kapitał ludzki - klucz do rozwoju w gospodarce globalnej.
3.W: E. Kwiatkowski, B. Liberda (red.), Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demo¬grafii (s. 392-401). Warszawa: Wyd. PTE.
4.Brendzel-Skowera, K. (2012). Tworzenie wartości według społecznej odpowiedzialności przedsię-biorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 55, 313-325.
5.Cwynar, A., Cwynar, W. (2002). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje. Systemy.
6.Narzędzia. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
7.Drucker, P.F. (1994). Menedżer skuteczny. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
8.Duliniec, A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: PWE. Farrell, M.J. (1957). Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society,
9.Series A.
10.Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN. Hawanini, G., Viallet, C. (2007). Finanse menedżerskie. Warszawa: PWE.
11.Janik, W., Paździor, M. (2012). Rachunkowość zarządcza i controlling. Lublin: Wyd. Politechniki Lubelskiej.
12.Komorowski, J. (2012). Cele przedsiębiorstwa a rozwój gospodarczy. Ujęcie behawioralne.
13.Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
14.Koopmans, T.C. (1951). Activity Analysis of Production and Allocation. New York, London: John Wiley & Sons Inc., Chapman & Hall Limited.
15.Krajewski, M. (2006). Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach. Zasady. Efektywność.
16.Narzędzia. Gdańsk: ODDK.
17.Łuczka, T. (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN. Michalski, G. (2005). Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa:
18.PWN.
19.Osbert-Pociecha, G. (2007). Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji. W: T. Du¬dycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność-rozważania nad istotą i pomiarem (s. 337-349). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
20.Owolabi, S.A., Obida, S.S. (2012). Liquidity Management and Corporate Profitability: Case Study of Selected Manufacturing Companies Listed on the Nigerian Stock Exchange. Business Management Dynamics, 2 (2), 10-25.
21.Paździor, A. (2013). Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finan¬sowych. Warszawa: Difin.
22.Rutkowska, A. (2013). Teoretyczne aspekty efektywności-pojęcie i metody pomiaru. Zarządzanie
23.i Finanse, li (1/4), 439-453.
24.Szydło, M. (2008). Konkurencja regulacyjna w prawie spółek. Warszawa: Wolters Kluwer. Thomas, Ch.R., Maurice, S.Ch. (2016). Managerial Economics. New York: Mcgraw-Hill Education. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2017, poz. 1047, z późn. zm.
25.U stawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm. Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a war-
26.tość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.