Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Przesłanki uwzględnienia podatku dochodowego od zysków inflacyjnych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa

Autorzy: Robert Sobków
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Słowa kluczowe: zysk inflacyjny opodatkowanie w warunkach inflacji rachunek kosztów peł¬nych analiza finansowa przedsiębiorstwa w warunkach inflacji
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (265-272)
Klasyfikacja JEL: M40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poddano analizie zagadnienie wpływu podatku dochodowego od zysków inflacyjnych na rachunek kosztów przedsiębiorstwa. W jej rezultacie wskazano na konieczność uwzględnienia tego wydatku w rachunku kosztów jednostki gospodarczej. Konsekwentnie wskaza­no, że podatek dochodowy od zysków inflacyjnych powinien stać się również elementem narzędzi analizy finansowej przedsiębiorstw, w tym progu rentowności, co może mieć istotny wpływ na ocenę rzeczywistego poziomu efektywności prowadzonej działalności wytwórczej w warunkach inflacji. Opracowanie ma charakter w znacznej mierze teoretyczny, jednak wyniki analizy mogą zostać bezpośrednio wykorzystane w przedsiębiorstwie w następstwie wystąpienia zjawisk infla­cyjnych w gospodarce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alchian, A., Kessel, R. (1959). Redistribution of Wealth through Inflation. Science, 130 (3375), 535-539.
2.Bulow, J., Shoven, J. (1975). Inflation Accounting and Nonfinancial Corporate Profits: Physical Assets. Brookings Papers on Economic Activity, 3, 557-598.
3.Hazlitt, H. (1977). Inflation Versus Profits. The Freeman, 7 (11), 643-648.
4.Holland, A. (1984). Real Interest Rates. What Accounts for Their Recent Rise. Research Papers of Federal Bureau of Economic Research, December, 18-24.
5.Illes, M. (2010). The Effects of Inflation on Business Profits and Business Assets. European Inte-gration Studies, I, 35-45.
6.Jagiełło, S. (1984). Pomiar efektywności gospodarowania w warunkach inflacji. Rachunkowość, 7, 194-196.
7.Kiziukiewicz, T. (2004). Rachunkowość zarządcza. Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo. Micherda, B. (2005). Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: PWN.
8.Międzynarodowy Standard Rachunkowości 2 Zapasy. Dz.Urz. UE, 29.11.2008 PL, L320/24-5. NBP (2016). Pobrane z: www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/zysk-inflacyjny (1.01.2016). Nowak, E. (2005). Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Do-
9.radztwo.
10.Peche, T. (1973). Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej. Warszawa: PWN.
11.Philips, E. (1990). Inflation Adjustment to Income in Entry and Exit Price Systems. Abacus, 26 (2), 185-191.
12.Sobków, R. (2008). Zysk inflacyjny a wartość poznawcza wyników analizy finansowej przedsię¬biorstw. Poznań: Wyd. IURIS.
13.Sobków, R. (2014). Podatek dochodowy od zysków inflacyjnych - teoria i praktyka ostatnich 30 lat. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 818, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 68, 163-169.
14.Sojak, S. (1996). Uwzględnianie inflacji w raporcie biegłego rewidenta. Rachunkowość, 5, 217-222. Szejna, S. (1991). Rachunkowość w warunkach inflacji. W: A. Jarugowa (red.), Współczesne pro¬blemy rachunkowości (s. 303-351). Warszawa: PWE.