Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-26
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Postrzeganie zjawiska wykluczenia finansowego przez młode pokolenie Polaków

Autorzy: Mirosław Sołtysiak
Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Słowa kluczowe: wykluczenie finansowe postrzeganie młode pokolenie
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (285-297)
Klasyfikacja JEL: G20 G29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka wykluczenia finansowego stanowi przedmiot badań naukowych od kilku dekad. Każda jednostka może w jakimś okresie swojego życia stać się osobą wykluczoną ze względu na szereg różnych uwarunkowań (poziom wiedzy, dochody, posiadany status majątkowy, narodowość, postawy życiowe itp.), czyli taką, która pomimo wykazywanej chęci nie może brać udziału w normalnych działaniach, jakie mają możliwość podejmować inni członkowie danej społeczności. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących znajomości przez młodych Polaków zagad­nień związanych z wykluczeniem finansowym. W pierwszej części zaprezentowano stan znajomo­ści tego zagadnienia w grupie badawczej. Następnie wskazano przyczyny oraz osoby potencjalnie zagrożone możliwością wykluczenia. W dalszej części zaprezentowano wyniki przeprowadzonej przez respondentów oceny poziomu tego zjawiska oraz wskazano, kto ich zdaniem jest odpowie­dzialny za przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia finansowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderloni, L. (2007). Access to Bank Account and Payment Services. W: L. Anderloni, M.D. Bra¬ga, E.M. Carluccio (red.), New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
2.Buko, J. (2011). Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności spolecznej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 18, 268-278,
3.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2007). Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków.
4.Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press & IT.
5.Financial Services Authority (2000). In or Out? A Literature and Research Review. Consumer Research, 3.
6.Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion (2008). Brussels: European Commision.
7.Iwanicz-Drozdowska, M. (red.) (2011). Edukacja i świadomość finansowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Kazimierczak, T., Ryrnsza, M. (2005). Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upo-wszechnienia koncepcji. Analizy i Opinie ISP, 48, 2-7.
9.Leyshon, A., Thrift, N. (1995). Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandomment in Britain and United States. Transactions of the Institute of British Geographers, „New Series", 20.
10.Richardson, L., Le Grand, J. (2002). Outsider and Insider Expertive: The Response o/Residents of Deprived Neighborhoods to an Academic Definition of Social Exclusion. CASE Papers 57, London School of Economics, Centre for Analysis of Social Exclusion.
11.Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Warszawa: PWN.