Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-33
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych

Autorzy: Artur Zimny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Ekonomiczny Katedra Finansów i Logistyki
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe finansowanie uczelni algorytm podziału dotacji publiczne uczelnie zawodowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (371-382)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Najważniejszym źródłem finansowania publicznych uczelni zawodowych są dotacje otrzymywane z budżetu państwa, których wysokość jest ustalana na podstawie odpowiedniego al­gorytmu, a które stanowią prawie 80% ogółu przychodów tych szkół wyższych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza zmian w sposobie podziału dotacji dla publicznych uczelni zawodowych, które miały miejsce w ostatniej dekadzie, a w szczególności zmian obowiązujących od 2017 roku. W opracowaniu podjęta została dyskusja nad konsekwencjami nowego algorytmu, ze szczególnym uwzględnieniem implikacji, jakie mogą towarzyszyć optymalizowaniu wartości wskaźnika SSR (student-staff ratio) przez uczelnie. Analiza i dyskusja wyżej wymienionych zmian została poprzedzona przedstawieniem ogólnej sytuacji finansowej szkolnictwa wyższego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk, A., Cyran, K., Mendys, W. (2016). Mienie i finanse szkół wyższych. W: S. Waltoś, A. Rozmus (red.). Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój - prawo - organizacja (s. 233-290). Warszawa:
2.Wolters Kluwer.
3.Eurostat (2017). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat (24.02.2017).
4.Gazeta Prawna (2016, 2017). Pobrane z: http://www.gazetaprawna.pl/tagi/szkolnictwo-wyzsze (25.02.2017).
5.GUS (2016). Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Warszawa.
6.Gust-Bardon, N.I. (2015). Kształtowanie regionalnych systemów innowacji w Unii Europejskiej.
7.Szczecin: Wyd. Naukowe US.
8.Jurek, W. (2013). Some Comments on Financing Higher Education. W: J. Woźnicki (red.), Finan¬cing and Deregulation in Higher Education (s. 119-127). Warsaw: Institute of Knowledge Society, Polish Rectors Foundation.
9.MNiSW (2016a). Koncepcja zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademic¬kich oraz zawodowych. Warszawa.
10.MNiSW (2016b). Szkolnictwo wyższe 2015. Dane podstawowe. Warszawa.
11.Morawski, R.Z. (1999). System finansowania szkolnictwa wyższego a efektywność funkcjonowa¬nia zachodnioeuropejskich instytucji akademickich. W: R.Z. Morawski (red.), Efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich (s. 59-116). Warszawa:
12.Instytut Spraw Publicznych.
13.Pyra, M. (2014). Państwowe wyższe szkoły zawodowe jako element systemu szkolnictwa wyższe¬go. W: M. Adamowicz (red.), Państwowe wyższe szkoły zawodowe w Polsce. Dokonania, stan obecny, perspektywy (s. 125-142). Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
14.Ratajczak, M. (2010). Państwo jako podmiot polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.
15.Przegląd Organizacji, 7-8, 3-9.
16.Ratajczak, M. (2013). Szkolnictwo wyższe w Polsce jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego.
17.Konsumpcja i Rozwój, 2 (5), 22-33.
18.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.05.2008 w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dz.U. 2008, nr 89, poz. 544, Załącznik nr 1.
19.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.04.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicz¬nych. Dz.U. 2010, nr 65, poz. 414.
20.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.05.2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicz¬nych. Dz.U. 2011, nr 125, poz. 710.
21.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8.02.2012 w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dz.U. 2012, poz. 202.
22.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.02.2012 w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonar¬nych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształ¬cenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich. Dz.U. 2012, poz. 179, z późn. zm.
23.Rozporządzenie Ministra Nanki i Szkolnictwa Wyższego z 20.02.2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicz¬nych. Dz.U. 2013, poz. 273, Załącznik nr 1.
24.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.03.2015 w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dz.U. 2015, poz. 463, Załącznik nr 1.
25.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26.09.2016 w sprawie warunków pro-wadzenia studiów. Dz.U. 2016, poz. 1596.
26.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7.12.2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicz¬nych. Dz.U. 2016, poz. 2016, Załącznik nr 1.
27.Smólski, B. (2013). Parę refleksji na temat obecnej kondycji i przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce. W: J. Woźnicki (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku (s. 195-207). Warszawa:Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich.
28.Ustawa z 27.07.2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm. Ustawa z 30.04.2010 o zasadach finansowania nauki. Dz.U. 2010, nr 96, poz. 615, z późn. zm.