Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych

Autorzy: Krzysztof Kubiak
Politechnika Poznańska

Aleksndra Skawińska
CITY NAV Sp. z o.o.
Słowa kluczowe: sektor ICT aplikacja mobilna komunikacja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:8 (185-192)

Abstrakt

We współczesnych czasach umiejętność kreowania nowych rozwiązań staje się kluczową determinantą powodzenia gospodarczego. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa przemysł wysokich technologii, zwany również high-tech. W artykule podjęto próbę analizy przypadku aplikacji mobilnej, której właścicielem jest firma należąca do sektora wysokich technologii – sektora ICT. Aplikacja o nazwie Jakdojade.pl to wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej ułatwiająca podróżowanie po mieście.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badzińska E. (2012), Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym, w: J. Buko (red.), Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Szczecin.
2.Badzińska E., Kubiak K. (2013), Wirtualne narzędzia tworzenia i dyfuzji wiedzy, w: J. Buko (red.), Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, Szczecin.
3.Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospo-darczych, PTE OW w Szczecinie, Szczecin.
4.Drab-Kurowska A. (2013), The role of social media in economy, w: Europejska prze-strzeń komunikacji elektronicznej, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin.
5.Jaszkiewicz A. (2012), Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzy-staniu GPS, w: M. Goliński, M. Szafrański (red.), Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, wyd. Poli-techniki Poznańskiej, Poznań.
6.Jemielniak D. (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, War-szawa.
7.Kubiak K. (2011), Transfer wiedzy w koncernach high-tech, w: M.K. Wyrwicka (red.), Sieci gospodarcze Wielkopolski – scenariusze transformacji wiedzy wspierające inno-wacyjną gospodarkę, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
8.Łysik Ł., Kutera R. (2013), Technologie mobilne jako determinanta rozwoju innowa-cyjnego społeczeństwa informacyjnego, w: Europejska przestrzeń komunikacji elektro-nicznej, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, Szczecin.
9.Pawełoszek-Korek I. (2008), Systemy rozszerzonej rzeczywistości w pracy mobilnej, w: L. Kiełtyka (red.), Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Difin, Warszawa.
10.Raport Aplikacje mobilne, Wydawnictwo inteaktywne.com.
11.Nauka i Technika, GUS 2007.
12.www.2014.generationmobile.pl/raport.
13.www.city-nav.com.