Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego

Autorzy: Marek Matulewski
Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu
Słowa kluczowe: gospodarka łowiecka społeczeństwo informacyjne obieg informacji technologia informacyjna koło łowieckie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (257-266)

Abstrakt

Wybór tematu związanego ze stosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (w dobie społeczeństwa informacyjnego) w działalności koła łowieckiego oraz istniejących potencjalnych ograniczeń w tym zakresie wydaje się być uzasadniony ze względu na wagę, jaką współcześnie przywiązuje się do informacji. Temat ten jest mało zbadany naukowo (wręcz niszowy). Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań, jakie zostały przeprowadzone przez autora, dotyczących obiegu informacji przekazywanych przez zarządy poszczególnych kół łowieckich ich członkom. Badaniami zostały objęte koła łowieckie funkcjonujące w ramach PZŁ – Zarząd Okręgowy z siedzibą w Poznaniu. Na tym obszarze funkcjonują 104 koła łowieckie, z czego badaniami udało się objąć 79 – co stanowi 75,96%. Badania były przeprowadzane za pośrednictwem ankiet oraz wywiadów osobistych z członkami zarządów poszczególnych kół. Dodatkowo materiały zostały pozyskane z zarządu głównego PZŁ oraz Zarządu Okręgowego w Poznaniu. W pracy została postawiona hipoteza badawcza: ze względu na specyfikę gospodarki łowieckiej w ramach prowadzonego obiegu informacji pomiędzy zarządem a poszczególnymi członkami kół łowieckich nie jest możliwe pełne zastąpienie komunikacji tradycyjnej nowoczesną (tzn. z wykorzystaniem sieci Internet). Hipoteza ta została potwierdzona w wyniku analizy zgromadzonego materiału badawczego. Ponadto autor wyciągnął wnioski oraz dokonał podsumowania. Podkreślił, że badania nie obejmowały całego obszaru kraju, a ze względu na duże zainteresowanie społeczne (szczególnie pośród członków PZŁ) powinny być kontynuowane. Dodatkowo zostały wskazane kierunki dalszych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Okarma H., Tomek A. (2008), Łowiectwo, Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków.
2.Webster F. (2014), Theories of the Information Society, Routledge, New York.
3.http://www.pzlow.pl/palio/html.wmedia?_Instance=www&_Connector=palio&_ID=218&_CheckSum=-871464743 (2015).
4.http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/wydzial-prewencji/sluzba-patrolowa/7980,Zarzadzenie-nr-768-Komendanta-Glownego-Policji-z-dnia-14-sierpnia-2007-r-w-spraw.html (2015).
5.http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951470713 (2015).
6.http://isip.sejm.gov.pl/Download%3Fid%3DWDU20140001153%26type%3D2+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (2015).
7.http://www.pzlow.pl/palio/html.wmedia?_Instance=www&_Connector=palio&_ID=43&_CheckSum=-2097494307 (2015).
8.http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_081_12.PDF (2015).
9.http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2014-r-,2,4.html (2015).
10.http://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www (2015).