Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Autorzy: Ilona Pawełoszek
Politechnika Częstochowska

Jędrzej Wieczorkowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: innowacyjność systemy informatyczne zarządzania ERP
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (287-296)

Abstrakt

Artykuł omawia zagadnienia innowacyjności systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oraz innowacyjności ich wdrożeń. W szczególności dotyczy innowacyjności typu organizacyjnego, ale także typu produktowego i procesowego. Przedyskutowano problem, czy wdrożenie rozwiązań standardowych można traktować jako innowacyjne. Wyróżniono w tym celu decydujące o przewadze konkurencyjnej główne procesy biznesowe i procesy pomocnicze, a także rozróżniono innowacyjność na poziomach: organizacji i gałęzi gospodarki. Wykorzystano wyniki badań dotyczących innowacyjności wdrożeń standardowych pakietów oprogramowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aral S. i in. (2006), Which Came First, IT or Productivity? The Virtuous Cycle of In-vestment and Use in Enterprise Systems, ICIS, Paper 110.
2.Bojewska B. (2009), Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Monografie i Opracowania 564, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
3.Bullinger A. C. (2008), Innovation and Ontologies Structuring the Early Stages of Innovation Management, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden.
4.Carr N. (2003), IT doesn’t matter, „Harvard Business Review”, May.
5.Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warsza-wa.
6.Engelstätter B. (2009), Enterprise Systems and Innovations, ZEW Discussion, Paper 09-086.
7.GUS (2013), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009–2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
8.Jelonek D., Nowakowska-Grunt S., Stępniak C. (2014), Innovation Co-creation in E-business. Customer Perspective, The Publications of the Multi Science – XXVIII microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, Miskolc.
9.Jurczyk-Bunkowska M., Pawełoszek I. (2014), Znaczenie zastosowania technologii informacyjnych w zarządzaniu procesem innowacji, w: Technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, Częstochowa, s. 97–108.
10.Kobyliński A. (2005), Modele jakości produktów i procesów programowych, w: Mono-grafie i Opracowania 539, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
11.Mercier-Laurent E. (2011), Innovation Ecosystems, ISTE Ltd., London.
12.OECD (2005), Oslo manual. The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological inno-vation data, Organisation for Economic Co-operation and Development, European Commission Eurostat.
13.Quinn J. i in. (1996), Software-based innovation, MIT Sloan Management Review, Vol. 37, No. 4, s. 11–24.
14.Ravidat N. (2008), L’innovation organisationnelle de rupture: une variété de déclencheurs, une richesse combinatoire des paramètres de conception et une grande diversité de modèles, Actes de la Journée de Recherche Crest-Magellan, Saint-Etienne.
15.Schumpeter J.A. (1934), The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Harvard University Press, Cambridge.
16.Smith H., Fingar P. (2007), Business Process Management. The Third Wave, Meghan-Kiffer Press, Tampa.
17.Sommerville I. (2011), Software Engineering, Addison-Wesley, New York.
18.Song i in. (2007), The effect of IT and co-location on knowledge dissemination, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 24, No. 1, s. 52–68.
19.Wieczorkowski J. (2009), Metody adaptacji oprogramowania standardowego na po-trzeby użytkownika – podstawy klasyfikacji i analizy, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 19, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 171–188.
20.Wieczorkowski J., Polak P. (2010), Customization of Software Packages. Technology and Business Process Perspectives, w: Proceedings of the IADIS International Conference Information Systems, IADIS Press, Porto, s. 549–552.
21.http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG (2015).
22.http://www.poig.gov.pl (2015).