Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim

Autorzy: Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne cyfryzacja e-kompetencje
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (319-330)

Abstrakt

Techniki informacyjno-komunikacyjne są już powszechne, jednakże umiejętność ich wykorzystania nie stoi na wysokim poziomie. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty programu Polska 2030 oraz programy na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim. Przedstawiono również wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w województwie. Celem pracy jest wskazanie, że kompetencje pracowników w zakresie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych wpływają pozytywnie na rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wy-dawnictwo Poltext, Warszawa.
2.Budziewicz-Guźlecka A. (2014), Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, US, Szczecin.
3.Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospo-darczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
4.Drab-Kurowska A. (2013), Rozwój kapitału ludzkiego w przemyśle kreatywnym, w: Przemył kreatywny. Ekonomia na styku kultury i biznesu, red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Zielona Góra.
5.E-umiejętności w kontekście zatrudnienia w Europie. Pomiar postępów i cele na przy-szłość. s. 19–21. http://eskills-monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013 /documents/Country_Reports/Brochure/eSkills_Monitor_PL.pdf.
6.Jaki A. (2000), Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, R. Bo-rowiecki (red.), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
7.Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny – nowa era twórczej równowagi, w: Przemył kreatywny. Ekonomia na styku kultury i biznesu, red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Koty-lak, Zielona Góra.
8.Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa 2011.
9.Powichrowska B. (2011), Model gospodarowania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach. Organizacja oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.