Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych

Autorzy: Roman Chorób
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: innowacje integracja klaster koordynator ekspansja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (331-340)

Abstrakt

Głównym celem niniejszego opracowania jest ukazanie koordynatora inicjatyw klastrowych będącego inicjatorem powstania i ekspansji innowacyjnych powiązań integracyjnych. Koncepcja lidera klastra niezbędnego do kreowania efektywnych działań w zakresie tworzenia i zarządzania strukturą klastrową wpisuje się w szerszą koncepcję, gdzie za czynnik sprawczy innowacyjności klastrów uznaje się kapitał ludzki i społeczny. Prawidłowo funkcjonujące klastry wpływają nie tylko na konkurencyjność regionu, ale również na rozwój gospodarki lokalnej i regionalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak K. (2013), Klastry w ujęciu regionu – charakterystyka i dynamika powstawa-nia, „Europa Regionum”, t. XVII, Szczecin.
2.Bojar E., Bojar M. (2008), Koncepcja klastrów a doświadczenia regionu lubelskiego, w: B. Plawgo (red.), Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, PWSIiP w Łomży, Łomża.
3.Brodzicki T. (2012), Teoretyczne aspekty koncepcji klastra, w: T. Brodzicki, J. Kuczewska (red.), Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsię-biorstw, sektorów i regionów, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
4.Buczyńska G. (2014), Koordynator klastra – rola, działania, wyzwania, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=9483E955378E44999F0D2969B5A9B574 [dostęp 22.12.2014].
5.Etzkovitz H., Leydesdorff L. (2000), The dynamics of innovation: from national systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of University-industry-government relations, „Research Policy”, Vol. 29.
6.Fura B. (2012), Principles of Quality and ISO 14001 System Implementation in the Knowledge-Based Economy, w: M.G. Woźniak, G. Ślusarz (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiej-skich, Zeszyt 29, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
7.Köcker G.M. zu, Garnatz L. (2012), Klastry jako instrumenty inicjujące prace badaw-czo-rozwojowe między Niemcami a Koreą, PARP, Warszawa.
8.Kuczera K. (2014), Organizacja wirtualna – teoria a praktyka biznesu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 5.
9.Lämmer-Gamp T., Köcker G.M. zu, Christensen T.A. (2011), Klastry i ich indywidualizm. Wzrost gospodarczy poprzez polityki klastrowe ukierunkowane na kreowanie doskonałości w zarządzaniu klastrami, Wyd. VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT), tłum. PARP, Berlin.
10.Lublińska-Kasprzak B. (2014), Słowo wstępne, w: B. Greenhalgh (red.), Internacjonali-zacja klastrów, PARP, Warszawa.
11.Szultka S., Brodzicki T., Wojnicka E. (2004), Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Pol-ski, IBnGR, Gdańsk.