Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce

Autorzy: Wiesław Michał Maziarz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: outsourcing rynek usług telekomunikacyjnych operatorzy telekomunikacyjni
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (403-412)

Abstrakt

Artykuł traktuje o outsourcingu na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. Przedstawiono w nim teoretyczne aspekty outsourcingu związane z jego definiowaniem, zakresem funkcjonalnym oraz typologią. Dokonano charakterystyki wykorzystania form outsourcingowych stosowanych w praktyce rynkowej przez wybranych polskich operatorów telekomunikacyjnych oraz zwrócono uwagę na zakres potencjalnych korzyści wynikających z przyjęcia rozwiązań o charakterze outsourcingowym. Wskazano na perspektywy kształtowania się outsourcingowej formy zarządzania na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
2.Gay Ch.L., Essinger J. (2002), Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdraża-nie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
3.Grudzewski W.M. (2004), Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, War-szawa.
4.Kłos M. (2009), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Cedewu.pl, Warszawa.
5.Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kra-ków.
6.PricewaterhouseCoopers (2007), Outsourcing comes of age: The rise of collaborative partnering, http://www.pwc.com/en_GX/gx/operations-consulting-services/ pdf/outsourcingcomesofage.pdf.
7.Quinn, J.B., Hilmer F.G., (1994), Strategic Outsourcing, „Sloan Management Review”.
8.Trocki M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
9.Ward G. (2010), Od umowy po realizację zamówienia. Przewodnik dla szefa projektu, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
10.Wojciechowski T. (2003), Marketing na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa.
11.www.archidoc.pl (2006).