Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej

Autorzy: Joanna Drobiazgiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: e-government administracja publiczna one-stop government
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (477-486)

Abstrakt

Zastosowanie technologii teleinformatycznych w sektorze publicznym przynosi wiele korzyści dla klientów oraz przedsiębiorstw. Szczególną rolę pełni w tym zakresie elektroniczna platforma ePUAP, która w przyszłości ma umożliwić świadczenie szerokiej gamy usług zarówno dla obywateli, jak też przedsiębiorstw oraz klientów wewnętrznych. Niniejszy artykuł przedstawia znaczenie e-government, założenia koncepcji one-stop government oraz rolę portalu ePUAP w jej realizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gisler za Mehlich H (2002), Electronic Government. Die elektronische Verwaltungsre-form. Grundlagen-Entwicklungsstand-Zukunftsperspektiven, Gabler, Wiesbaden, s. 2.
2.Meier A. (2009), eDemocracy & eGovernment. Eltwicklungsstufen einer demokrati-schen Wissensgesellschaft, Springer Verlag, Berlin Heidelberg.
3.Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing? Web Based Survey on Electronic Public Services Report of the Fifth Measurement, October 2004, Capgemini for: European Commission Directorate General for Information Society and Media (KE 2004).
4.Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. (2004), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
5.Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, grudzień 2008, http://www.mswia.gov.pl/strategia/ (MSWiA 2008).
6.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-jących zadania publiczne, Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565.
7.Warkentin M., Gefen D., Pavlou P.A., G.M. Rose (2002), Encouraging Citizen Adop-tion of e-Government by Building Trust, „Electronic Markets”, 12 (3).
8.Wimmer M.A. (2002), Integrated service Modelling for Online One-stop Government, „Electronic Markets”, 12 (3).
9.Wrota – wstępna koncepcja projektu, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2002 (KBN 2002).