Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Elektroniczne rejestry publiczne

Autorzy: Hanna Mazur
Politechnika Wrocławska

Zygmunt Mazur
Politechnika Wrocławska

Teresa Mendyk-Krajewska
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: rejestr repozytorium dane publiczne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (507-518)

Abstrakt

Sprawne świadczenie usług wymaga szybkiego dostępu do aktualnych danych. Działalność wielu firm i instytucji (szczególnie tych o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym) wymaga dostępu do rozproszonych zbiorów danych w celu szybkiego pobrania niezbędnych danych. Ułatwieniem dla tych czynności są centralne repozytoria danych umożliwiające użytkownikom autoryzowany dostęp. Tworzenie od wielu lat przez różne podmioty, w sposób niekontrolowany i nieplanowany centralnie, autonomicznych baz danych i systemów informatycznych spowodowało powstanie zbiorów często niespójnych, niekompletnych i nieaktualnych, z niepewnymi lub błędnymi danymi. Brak ustalonych standardów utrudnia analizę danych, ich wymianę między rejestrami oraz integrację systemów. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z publicznymi cyfrowymi rejestrami danych będącymi podstawą sprawnego wykonywania usług nie tylko tych realizowanych drogą elektroniczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Architektura Korporacyjna Państwa. Dokumenty (2014), mac.gov.pl/projekty.
2.CRIP, mac.gov.pl/projekty/danepublicznegovpl-crip/opis-projektu (2015).
3.Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych w kontekście kwalifikacji projektów do dofinansowania z PO PC (2014), MAC.
4.Dziesięć zasad stosowania usług chmurowych przez administrację publiczną (2013), www.giodo.gov.pl/plik/id_p/4308.
5.info.pkw.gov.pl/rejestr-wyborcow-samorzad/rejestr-wyborcow.html (2014).
6.Internetowy System Aktów Prawnych. Księgi wieczyste i hipoteka (2015), isap.sejm.gov.pl.
7.mac.gov.pl/projekty/danepublicznegovpl-crip/dokumenty (2014).
8.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/rejestracja-podatnikow (2015).
9.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/centralne-rejestry-pan (2015).
10.obywatel.gov.pl/zmiany-prawa-urzednik (2015).
11.Portal informacyjny REGON (2015), stat.gov.pl/regon.
12.Rozporządzenie MAC z 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przezna-czonego do udostępniania w CRIP, DzU 2014, poz. 491.
13.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Cen-tralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, DzU 2013, poz. 1407.
14.Rozporządzenie RM z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostęp-niania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, DzU 2005/205.
15.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repo-zytorium Informacji Publicznej, DzU 2014, poz. 361.
16.samorzad.pap.pl/depesze/polecane_artykuly.energetyka/136625/Rejestry-inaczej--Obowiazkowe-zmiany-w-czynnosciach-po-zmianie-systemu (2014).
17.samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/136626/Nowe-przepisy--Przeglad-prawa-w-zwiazku-z-Systemem-Rejestrow-Panstwowych-od-2015-r- (2014).
18.Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, DzU 1997/98, poz. 602.
19.Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, DzU 1997/121.
20.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-jących zadania publiczne, DzU 2005 nr 64, poz. 565.
21.Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, DzU 2010 nr 217, poz. 1427.
22.Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654.
23.Ustawa z 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
24.Zahorska J. (2014), Oszustów przybywa. Prokuratura i sądy nie widzą problemu, 02.12.2014, biznes.onet.pl.
25.Źródło – bezpłatna aplikacja do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych, MSW, 27.03.2014, msw.gov.pl/pl/aktualnosci.
26.Żółciak T. (2014a), CEPiK: „Historia pojazdu” z błędami. Będą problemy ze sprzedażą samochodów, prawo.gazetaprawna.pl.
27.Żółciak T. (2014b), ŹRÓDŁO kłopotów, czyli nowy e-system dla samorządów, serwi-sy.gazetaprawna.pl.