Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce

Autorzy: Jacek Buko
Uniwersytet Szczeciński

Agnieszka Tomaszewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: e-administracja usługi publiczne determinanty rozwoju e-administracji
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (643-652)

Abstrakt

Jednym z wyznaczników sprawności i efektywności funkcjonowania państwa jest liczba i jakość usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Oczekiwany rozwój e-administracji publicznej uwarunkowany jest szeregiem determinant. W opracowaniu wyodrębniono następujące grupy takich uwarunkowań: techniczno-technologiczne, społeczne, ekonomiczne, prawne, polityczne i organizacyjne. Z uwagi na poziom rozwoju oraz specyfikę e-administracji w Polsce kluczowe znaczenie należy przypisać dwóm pierwszym kategoriom, tj. związanym z kwestiami techniczno-technologicznymi oraz społecznymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniek Z. (2010), Wybrane uwarunkowania informatyzacji urzędów administracji publicznej, „Współczesna Ekonomia”, nr 1(13).
2.Chmielarz W. (2007), Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
3.Cyfrowa przyszłość Polski. Fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji (2013), Amárach research, Deloitte, UPC.
4.E-Administracja – prawne zagadnienia informatyzacji administracji (2009), red. D. Szostek, Presscom, Wrocław.
5.Eurostat, ec.europa.eu/eurostat [dostęp 12.01.2015].
6.Olszak C.M., Ziemba E. (2011), Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Aspekt e-administracji, w: Transformacja gospodarki – konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne, Wydziałowe ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
7.Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (2009), red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
8.Richert-Kaźmierska A. (2008), Społeczeństwo informacyjne w rozwoju regionalnym, w: Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński, K. Krauze, Szkoła Główna Handlowa, Monografie i Opracowania 551, Warszawa.
9.Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopo-morskim na lata 2006–2015 (2005), Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
10.Systemy informatyczne organizacji wirtualnych (2002), red. M. Pańkowska, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
11.www.mg.gov.pl.