Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe

Autorzy: Krystyna Polańska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: gospodarka cyfrowa kapitał społeczny cloud computing sieci społecznościowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (749-758)

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie źródeł i charakteru kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej w świetle pojawiających się tendencji rozwojowych. Na wstępie zdefiniowano pojęcia gospodarki cyfrowej i kapitału społecznego. Następnie na podstawie literatury wypunktowano kluczowe zagadnienia, które aktualnie wydają się mieć naj-istotniejszy wpływ na rozwój gospodarki cyfrowej. Trzy z tych tendencji rozwojowych omówiono szerzej, wskazując w konkluzji na ich uzależnienie od kapitału społecznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Azua M. (2009), The social factor: Innovate, Ignite, and Win Through Mass Collaboration and Social Networking, IBM Press, Indianapolis.
2.Bourdieu P. (1986), The Forms of Capital, in: Handbook of theory and research for the sociology of education, ed. John G. Richardson, Greenwood Press, New York.
3.Burt R.S. (2008), Structural Holes Versus Network Closure as Social Capital (s. 31–56) in: Social capital: theory and research, ed. by N. Lin, K. Cook, R.S. Burt, Transaction Publishers, New Brunswick.
4.Coleman J.S. (1990), Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cam-bridge.
5.EUROSTAT (2015), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicce_use&lang=en.
6.Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN, Warszawa–Wrocław.
7.Ng I.C.L. (2014), Creating New Markets in the Digital Economy, University Printing House, Cambridge.
8.OECD (2014), Measuring the Digital Economy: A New Perspective, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264221796-en [19.12.2014].
9.Papińska-Kacperek J., Polańska K. (2015), Inicjatywy Open Government Data, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, w druku.
10.Polańska K. (2013a), New trends in the electronic economy, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Rzeszów, Zeszyt 36, s. 150–160.
11.Polańska K. (2013b), Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-
12.-społeczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
13.Putnam R.D. (1995), Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, „Journal of Democracy”, Vol. 6, Issue 1, s. 65–78.
14.Quan-Haase A., Wellman B. (2004), How does the Internet affect social capital?, in: Social Capital and Information Technology, ed. by Marleen Huysman, Volker Wulf, The MIT Press, Cambridge.
15.Sobczak A., Kulisiewicz T. (2014), Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. Jak zacząć?, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź.
16.Tapscott D. (1998), Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa.