Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych

Autorzy: Grzegorz Dydkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Barbara Kos
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: projekt informatyczny ryzyko zarządzanie ryzykiem
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (73-82)

Abstrakt

Prowadzenie przedsięwzięć informatycznych wiąże się z ryzykiem. Podczas realizacji przedsięwzięć powstają sytuacje skutkujące wydłużeniem czasu realizacji projektu, nieosiągnięciem zakładanych celów, czy poniesieniem dodatkowych kosztów. Dlatego szczególnie istotne jest właściwe zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych, tak aby minimalizować możliwość wystąpienia niekorzystnych zdarzeń. W artykule skoncentrowano się na rodzajach ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu, oraz zasadach ich podziału pomiędzy strony, tj. zamawiającego oraz realizującego przedsięwzięcie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barczak A., Florek J., Sydoruk T. (2006), Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
2.Dydkowski G., Urbanek A. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
3.Florek J. (2012), Jakość, ryzyko i efektywność przedsięwzięcia informatycznego, Akademia Podlaska, Prezentacja, www.ap.siedlce.pl, Siedlce.
4.Komisja Europejska (2003), Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Dyrektoriat Generalny ds. Polityki Regionalnej, Bruksela.
5.Maciejewski G. (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
6.Parys T. (2012), Ryzyko w projektach wdrożeniowych zintegrowanych systemów informatycznych – próba klasyfikacji pod katem barier i działań nim obarczonych, Problemy Zarządzania, Vol. 10, nr 3, Uniwersytet Warszawski.
7.Radomska-Zalas A. (2014), Koncepcja metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach informatycznych, praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
8.Szewczuk A. (2001), Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa.
9.Szyjewski Z. (2001), Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
10.Szyjewski Z. (2004), Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
11.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.