Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Technologie informacyjno-komunikacyjne oferowane w publicznej chmurze obliczeniowej w działalności organizacji wirtualnych

Autorzy: Damian Dziembek
Politechnika Częstochowska Wydział Zarzadzania Katedra Informatyki Ekonomicznej
Słowa kluczowe: organizacja wirtualna technologie informacyjno-komunikacyjne publiczna chmura obliczeniowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (55-64)
Klasyfikacja JEL: L86
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Organizacja wirtualna może korzystać z różnorodnych technologii informacyjno­komunikacyjnej do wspomagania swej dzialalności. Współcześnie technologie inforrnacyjno­komunikacyjne mogę być nabywane i użytkowane w publicznej chmurze obliczeniowej. W arty­kule przedstawiono możliwości wspomagania dzialalności organizacji wirtualnych technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oferowanymi w chmurze publicznej. Wskazano również korzy­ści i zagrożenia związane z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej dostępnej w chmurze publicznej w działalności organizacji wirtualnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2012). Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przed-siębiorstwach gospodarki elektronicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 87 (1), 25-26.
2.Czaplewski, M. (2007). E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych.
3.Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
4.Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marke-tingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 68 (2), 674--681.
5.Dziembek, D. (2009). Atrybuty organizacji wirtualnej. W: L. Kiełtyka (red.), Multimedia w bizne¬sie i zarządzaniu. Warszawa: Difin.
6.Dziembek, D. (2008). Struktura podmiotowa organizacji wirtualnej. W: L. Kiełtyka (red.), Tech-nologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą. Warszawa: Difin.
7.Haag, S., Cummings, M. (2010). Management Information Systems for the Information Age (8thed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
8.Kuczera, K. (2014a). Koncepcja wirtualnego organizowania jako odpowiedź na potrzebę ela-styczności firm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 808, Ekonomiczne Pro¬blemy Usług, II2, 351-359.
9.Kuczera, K. (2014b). Organizacja wirtualna - teoria a praktyka biznesu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 5, 5-20.