Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-26
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Wykorzystanie e-usług - społeczne potrzeby i ograniczenia

Autorzy: Anna Stolarczyk
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT
Słowa kluczowe: e-usługi umiejętności cyfrowe wykluczenie cyfrowe społeczeństwo informacyjne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (259-267)
Klasyfikacja JEL: O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poddano rozważaniom wybrane aspekty dotyczące umiejętności cyfro­wych Polaków w świetle najnowszych danych i badań statystycznych oraz ich wpływ na rozwój e-usług. W pierwszej kolejności przedstawiono definicję oraz podstawowe warunki dotyczące e-usług. Następnie podjęto próbę analizy dostępności technologii teleinformatycznych oraz kom­petencji cyfrowych społeczeństwa w latach 2015-2016. Ostatnią część artykułu poświęcono przyczynom braku dostępu do internetu, niskich umiejętności cyfrowych oraz wykluczeniu cy­frowemu. Ważną składową każdego z tych rozdziałów jest refleksja nad stanem e-administracji w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski, D., Płoszaj, A., Jasiewicz, J., Czerniawska, D., Peszat, K. (2012). Diagnoza i rekomen¬dacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020. Warszawa:
2.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
3.Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Rola e-adrninistracji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
4.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 598. Ekonomiczne Problemy Usług, 58.
5.Castells, M. (2011). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Dijk van, J. (2005). The Deepening Divide. Inequality in The Information Society, Thousand Oaks. CA: Sage Publications.
7.Flis, R., Szut, J., Mazurek-Kucharska, B., Kuciński, J. (2009). E-usługi definicja i przykłady.
8.Warszawa: PARP.
9.GUS 2016, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016, Informacje i Opracowania Statystyczne Warszawa.
10.Hawrysz, L. (2015). E-usługi publiczne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4411. Kuciński, J. (2009). Działania stymulujące rozwój e-usług i produktów cyfrowych. Warszawa:
11.PARP.
12.Kutera, R., Machura, P. (2011). Rola e-edukacji w dążeniu do e-integracji społeczeństwa infor-macyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 651. Ekonomiczne Problemy Usług, 68.
13.Pander, A. (2015). (Ni)e-adrninistracja w polskich gminach. Prace Naukowe WWSZIP, 34 (4). Popiołek, M. (2013). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospo¬darczy, 32, 310-320.
14.Stawicka, A. (2015). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Warszawa: Kancelaria Senatu.