Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu na przykładzie województwa łódzkiego

Autorzy: Kamil Borowski
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny wydatki inwestycje
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (33-40)
Klasyfikacja JEL: H70 H71 H72
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zbadano poziom wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu z województwa łódzkiego w latach 2012-2015. Porównywano rodzaje wydatków, przeliczono poziom wydatków na jednego mieszkańca oraz dokonano analizy udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepiej przedstawia się sytuacja Łodzi, w której wydatki ogółem na jednego mieszkańca w ostatnich latach przekraczają 5500 zł, a wydatki majątkowe wynoszą ponad 1500 zł na osobę. Z kolei udział wydatków majątkowych i inwestycyjnych w wydatkach sięga około 30% w Łodzi, a około 20% w Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dolnicki, B. (2009). Samorząd terytorialny. Wyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwers.
2.Dziemianowicz, W., Mackiewicz, M., Malinowska, E., Misiąg, W., Tomalak, M. (2000). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Warszawa: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3.Dziurbejko, T. (2005). Planowane rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomo-cowych Unii Europejskiej. W: A. Kopczuk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu Białystok: Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku.
4.GUS (2017). GUS - Baza Demografia: Wyniki badań bieżących: Stan i struktura ludności: Ludność: 2016: Ludność stan w dniu 31 XII: Ludność wedlug plci i miast: Łódzkie. Pobrane z: http:// www.polskawliczbach.pl/lodzkie (19.05.2017).
5.Jastrzębska, M. (2007). Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
6.Kozłowski, W. (2012) Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Warszawa: Difin.
7.Ruśkowski, E. (2007). Ogólne zasady wydatków j.s.t. W: E. Ruśkowski, J. Salaclma (red.), Finanse lokalne po akcesji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
8.Skotarczak, T. (2010). Miasta na prawach powiatu - problemy zarządzania z uwzględnieniem sytuacji finansowej. W: M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.), Zarządzanie miastem: studium ekono¬miczne i organizacyjne. Warszawa: CeDeWu.
9.Śmiechowicz, J. (2011). Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych. Warszawa: Difin.
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm. Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
11.Zalewski, A. (red.) (2007). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
12.https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgmp/tablica (19.05.2017).