Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce

Autorzy: Rafał Czyżycki
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: fundusze strukturalne Unia Europejska rozwój regionalny efektywność
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (77-87)
Klasyfikacja JEL: C38 O18 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań stopnia zależności pomiędzy wartością realizowanych w poszczególnych województwach projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 a rozwojem społeczno-gospodarczym tych województw. Dokonano oceny znaczenia obszaru umiejscowienia tego typu inwestycji dla rozwoju poszczególnych regionów. Rozwój społeczno-gospodarczy został zbadany zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1 O lat Polski w Unii Europejskiej z perspektywy Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów, 2014. Pobrane z: www.mf.gov.pl/documents/764034/1161625/10latwUEwww2.pdf (24.11. 2017).
2.Czyżycki, R. (2012). Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki
3.badań na uzyskane wyniki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42.
4.http://strateg.stat.gov.pl (24.11.2017).
5.http://www.mapadotacji.gov.pl/projekty (24.11.2017).
6.http://www.mf.gov. pl/ministerstwo-finansow /dzialalnosc/unia-europej ska/transfery-finansowe-pol-ska-ue (24.11.2017).
7.Jankowska, A. (2005). Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013.
8.Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Projekty zaakceptowane w latach 2000--2003 do realizacji !SPA (2004). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pobrane z: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finan-sowania/srodki-zagraniczne/archiwum/ispa/informacje-o-projektach-fundusz-ispa---strony-www (24.11.2017).
11.Szlachta, J. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).
12.Szuszman, M. (2010). Fundusze unijne od podstaw (2007-2013), Przewodnik metodyczny. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.