Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Wykorzystanie analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi

Autorzy: Magdalena Ślebocka
Uniwersytet Łódzki Instytut Finansów Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
Słowa kluczowe: rewitalizacja finanse gmin analiza finansowa
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (257-268)
Klasyfikacja JEL: F63 F65 H76 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z elementów działalności samorządu terytorialnego jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych polegająca na odbudowie zdegradowanej tkanki miejskiej. Artykuł poświęcony został ocenie kondycji finansowej samorządu terytorialnego z punktu widzenia możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi. Do oceny sytuacji finansowej z punktu widzenia możliwości realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wykorzystano wskaźniki zaliczane do grup wskaźników: budżetowych, na jednego mieszkańca, według tytułów dłużnych oraz atrakcyjności inwestycyjnej. Zastosowane metody badawcze opierały się, oprócz studiów literaturowych, na analizie poszczególnych grup wskaźników. W tym celu wykorzystano informacje finansowe zawarte w budżecie miasta Łodzi, w sprawozdaniach z jego wykonania w latach 2011-2015, Wieloletniej Prognozie Finansowej za lata 2016-2017 oraz informacje uzyskane z Urzędu Miasta Łodzi dotyczące realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że analiza wskaźnikowa jest istotnym narzędziem ułatwiającym nie tylko sprawne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, ale jej wykorzystanie w znaczny sposób może przyczynić się efektywniejszego wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza zagrożeń dla procesu rewitalizacji. Raport. Dyspersja, badania społeczne i ewaluacja (2016), Instytut Rozwoju Miast, Centrum Wiedzy Rewitalizacji.
2.Brzozowska, K. (2013). Zaangażowanie środków Unii Europejskiej w finansowanie projektów PPP w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 794, Ekonomiczne Problemy Usług.
3.Budżet Łodzi na 2016 rok uchwalony. Miasto wyda 3,56 mld zł (2017). Pobrane z: http://www.dzien-niklodzki.pl/artykul/9242577,budzet-lodzi-na-2016-rok-uchwalony-miasto-wyda-356-mld--zl.id.t.html,
4.Co to jest rewitalizacja? Pobrane z: http://expo2022.uml.lodz.pl/rewitalizacja/co-to-jest-rewitalizacja (20.05.2017).
5.Dlaczego rewitalizacja? Pobrane z: http://expo2022.uml.lodz.pl/rewitalizacja/dlaczego-rewitalizacja (20.05.2017).
6.Filipiak, B. (2014). Płynność finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec znaczącego obciążenia długiem publicznym - wyniki badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
7.Filipiak, B., Dylewski, M. (2003). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wybrane problemy teorii i praktyki. Szczecin: WSAP.
8.Filipiak, B., Dylewski, M., Gorzałczyńska-Koczkodąj, M. (2011). Analiza finansowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: MUNICIPIUM S.A.
9.Herbst, K. (2015). Partycypacja w rewitalizacji. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacja Batorego. Pobrane z: http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/ uploads/2015/08/partycypacja_w_rewitalizacji.pdf (22.05.2017).
10.http://www. portalsamorzadowy. pl/inwestycje/21-7-mln-zl-na-rewitalizacj e-lodzi-w-2016-, 75502. html (19.05.2017).
11.Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015). Pobrane z: https://www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_ Polityka_ Miejska_ 20-10-2015.pdf (23.05.2017).
12.Łódź testuje rewitalizację. Pobrane z: http:!/lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,21252922,testowanie--rewitalizacji-lodzi-4-5-mln-zl-na-pilotazowy-program.html (22.05.2017).
13.Nowe oblicze Łodzi. Pobrane z: http://www.propertynews.pl/biura/nowe-oblicze-lodzi,54406. html (23.05.2017).
14.Program Rewitalizacji Łodzi 2026+, Gminny Program Rewitalizacji. Pobrane z: https://wuplodz. praca.gov.pl/documents/1135458/1462240/Gminny%20Program%20Rewitalizacji%20 miasta%20%C5%8lodzi%20%28%2028%20wrze%C5%9Bnia%202016%29/ele3de39-3ld- 5-42f4-9bc4-bl9b8be0bd08?t=l481885513831 (23.05.2017).
15.Rewitalizacja - Przewodnik po łódzkim centrum wiedzy (2014). Łódź: Urząd Miasta Łodzi.
16.Ryszko, A. (2012). Analiza możliwości finansowania rewitalizacji terenów przekształconych antro-pogenicznie na obszarach górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 62 (1875).
17.Ślebocka, M. (2016). Rola i znaczenie PPP w finansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
18.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 437.
19.Ślebocka, M., Tylman, A. (2016). Krajowa Polityka Miejska a finansowanie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Finanse i Prawo Finansowe, Journal of Finance and Financial Law, III (2), 141-143.
20.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020, 1250.
21.Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 20II-20I3 (2014). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/docu-ments/766655/3037055/I-II_Wsk+2011-2013_opis.pdf (19.05.2017).
22.Zarząd komisaryczny w Ostrowicach? (2015). Pobrano z: http://drawskopomorskie.com/index. php/re gion/item/93 5-zarzad-komisaryczny-w-ostrowicach (22. O 5. 2017).