Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Wspomaganie innowacyjności organizacji wirtualnej rozwiązaniami IT dostępnymi w publicznej chmurze obliczeniowej

Autorzy: Damian Dziembek
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: organizacja wirtualna innowacyjność chmura obliczeniowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (109-120)
Klasyfikacja JEL: L86
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Organizacje wirtualne stanowią temporalną formę dynamicznej współpracy podmiotów, podejmo-waną w ściśle określonym celu. Organizacja wirtualna charakteryzuje się specyficznymi własno-ściami (np. otwartością, partnerstwem, współdzieleniem wiedzy, elastycznością, zaufaniem), które determinują jej potencjał innowacyjności. Czynnikiem dodatkowo wspomagającym innowacyjność organizacji wirtualnej mogą się okazać nowoczesne technologie IT (np. oferowane w ramach mode-lu cloud computing). W artykule, na podstawie studiów literaturowych, wskazano możliwości wspomagania innowacyjności organizacji wirtualnej przez technologie IT dostępne w publicznej chmurze obliczeniowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2009). Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie konwergencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 35 (cz. 2), 519–530.
2.Drab-Kurowska, A. (2010). Poziom technologii informatycznych w przedsiębiorstwach wojewódz-twa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 57 (cz. 1), 153–160.
3.Dziembek, D. (2016). Cloud Computing – charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębior-stwach. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 (s. 725–739). Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
4.Dziembek, D. (2010). Poziomy informatyzacji organizacji wirtualnej. W: L. Kiełtyka, R. Kucęba, W. Jędrzejczyk (red.), IT w organizacjach gospodarczych. Wybrane zagadnienia. Toruń: „Dom Organizatora”, TNOIK.
5.Haag, S., Cummings, M. (2010). Management Information Systems for the Information Age. New York: McGraw-Hill, Irwin.
6.Kuczera, K. (2014). Organizacja wirtualna – teoria a praktyka biznesu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 5, 5–20.
7.Sankowska, A. (2009). Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność. Warsza-wa: WAiP Sp. z o.o.