Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Analiza taksonomiczna województw Polski w zakresie procesu użytkowania Internetu

Autorzy: Anna Janiga-Ćmiel
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne taksonomia grupy jednorodnego rozwoju
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (131-137)
Klasyfikacja JEL: C02 C10 C19 O39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego. Głównym celem artykułu jest analiza taksonomiczna użytkowania Internetu w województwach Polski. Jako narzędzie analizy wykorzystano metody taksonomiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran, D. (2013). Internet w Polsce. W: K. Pokorna-Ignatowicz (red.), Polski system medialny 1989–2011 (s. 75–92). Pobrano z: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/ 11315/667/DBaran_Internet%20w%20Polsce.pdf?sequence=1 (20.02.2018).
2.Bliźniuk, G., Nowak, J.S. (2005). Społeczeństwo informacyjne 2005. Katowice: PTI.
3.Ganczar, M. (2009). Informatyzacja Administracji Publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Warszawa: CeDeWu.
4.Goban-Klas, T., Sienkiewicz P. (1999). Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwa-nia. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.
5.GUS (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013–2017.Warszawa-Szczecin: GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
6.Janiga-Ćmiel, A. (2016). Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów. Prace Nau-kowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 301, 81–89.
7.Janiga-Ćmiel, A. (2017a). A Comparative Analysis of the Information Society In Poland and Select-ed Countries. Proceedings of 35th International Conference Mathematical Methods In Eco-nomics. Hradec Kralove, Czech Republic.
8.Janiga-Ćmiel, A. (2017b). Globalisation and the information society in Poland and selected coun-tries. Proceedings of 17th International Scientific Conference. Globalization and its socio-economic consequences. Zilina, Czech Republic.
9.Miczka, T. (red.) (2015). Analiza i diagnoza oraz określenie perspektywy rozwoju polskiej kinema-tografii jako elementu rynku audiowizualnego. Warszawa: Fundacja Sztuka Media Film.
10.Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Oficy-na Wydawnicza SGH.
11.Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.www.ec.europa.eu/eurostat (5.12.2017).
13.Zorska, A. (2011). Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.