Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.132-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 132 2018
Risk perception among small and medium entrepreneurs
(POSTRZEGANIE RYZYKA WŚRÓD OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW)

Autorzy: Magdalena Śmiglak-Krajewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Słowa kluczowe: ryzyko postrzeganie ryzyka podejmowanie decyzji
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (127-138)
Klasyfikacja JEL: D22 D81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem niniejszego opracowania jest próba zaprezentowania w jaki sposób osoby decyzyjne w jednostce gospodarczej postrzegają zjawiska związane z ryzykiem oraz procesem zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej. Badania przeprowadzono w 2017 roku wśród 124 osób prowadzących działalność gospodarczą w powiecie poznańskim. Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę wywiadu osobistego przy użyciu opracowanego kwestionariusza ankiet. Zebrane dane poddano szczegółowej analizie, a następnie opisano przy zastosowaniu metod statystyki opisowej. Dodatkowo przeprowadzono ocenę związku korelacyjnego między wybranymi cechami przy wykorzystaniu współczynnik kontyngencji C Pearsona, opartym na teście niezależności chi-kwadrat. Przeprowadzone badania wykazały, że 42% ankietowanych w ciągu ostatnich 5 lat, zetknęło się z sytuacją zagrażającą funkcjonowaniu ich działalności. Większość badanych respondentów (61%) jest zwolennikami nurtu negatywnej koncepcji ryzyka, 17% respondentów postrzega ewentualne skutki ryzyka ze stratą lub zyskiem, a jedynie 7% wyłącznie z możliwością osiągnięcia zysku. Według ankietowanych w prowadzonej działalności gospodarczej najbardziej należy obawiać się ryzyka finansowego (6,6) oraz ryzyka wynikającego ze zmiany czynników zewnętrznych (6,1).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartram, S.M. (2001). Corporate Risk Management as a Lever for Shareholder Value Creation. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=279507 (20.03.2018).
2.Bielawska, A. (2001). Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Szczecin: Wydawnictwo ZSB.
3.Browne, M., Hoyt, R. (2000). The demand for flood insurance: empirical evidence. Journal of Risk and Uncertainty, 20, 291–306.
4.Bruhwiler, B. (1980). Risk Management – eine Aufgabe der Unternehmensfuhrung. Bern, Stutgart: Verlag Paul Haubt.
5.Byrnes, J.P., Miller, D.C., Schafer, W.D. (1999). Gender Differences in Risk Taking: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 125 (3), 367–383.
6.Caplin, A., Leahy, J. (2001). Psychological expected utility theory and anticipatory feeling. The Quarterly Journal of Economics, 1 (116), 55–79.
7.Chong, Y.Y., Brown, E.M. (2001). Zarządzanie ryzykiem projektu. Kraków: Dom Wydawniczy
8.ABC – Oficyna Ekonomiczna.
9.Cohen, M., Etnet, J., Jeleva, M. (2008). Dynamic Decision Making when Risk Perception Depends on Past Experience. Theory and Decision, 64, 173–192.
10.Damodaran, A. (2009). Ryzyko strategiczne, Podstawy zarządzania ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo WAiP.
11.Drucker, P.F. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN.
12.Dziawgo, D. (1998). Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Dziel, E. (2001). Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 1 (5).
14.Grzybowski, W. (1976). Ryzyko w procesie podejmowania decyzji. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
15.Gup, B.E. (1992). The basics of investing. Hoboken: J. Wiley & Sons Inc.
16.Hirshleifer, D., Shumway, T. (2003). Good day sunshine: stock returns and the weather. Journal of Finance, 3, 1009–1032.
17.Kaczmarek, T.T. (2005). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
18.Kaszuba-Perz, K., Perz, P. (2010). Rola zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w obliczu wzrostu zewnętrznych czynników ryzyka. Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-finanse”, 2 (6).
19.Kokot-Stępień, P. (2015). Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (74), 533–544.
20.Kozielecki, J., Kietliński, R. (1972). Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka związanego z działaniem podmiotu. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
21.Kozielecki, J., Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
22.Kulp, C.A. (1928). Casuality Insurance. New York: Ronald Press.
23.Kunreuther, H. (1996). Mitigation disaster losses through insurance. Journal of Risk and Uncertainty, 12, 171–187.
24.Macko, A., Tyszka, T. (2005). Przedsiębiorczość i ryzykowanie. Decyzje, 4, 35.
25.Osiatyński, L. (1963). Problem kwantyfikacji ryzyk w handlu zagranicznym. Wiadomości Ubezpieczeniowe,1.
26.Ostrowska, E. (2002). Ryzyko projektów inwestycyjnych. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
27.Philipp, F. (1967). Risiko und Risikopolitik. Stuttgart: C.E. Poeschel Verlag.
28.Rogowski, W. Kasiewicz, S. (2004). Identyfikacja ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych. In: D. Zarzecki (ed.), Czas na pieniądz, Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, vol. 2. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
29.Romanowska, M., Kowalik, J. (2016). Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności gospodarczej. Ocena sektora spożywczego (cukierniczego). Studia i Prace WNEiZ US, 43/1.
30.Sarasvathy, D.K., Simon, H.A., Lave, L. (1998). Perceiving and managing business risks. Differences between entrepreneurs and bankers. Journal of Economic Behavior and Organization, 33, 207–225.
31.Slovic, P. (2000). The Perception of Risk. London and Sterling: Earthscan Publications Ltd.
32.Smaga, E. (1995). Ryzyko i zwrot inwestycji. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
33.Smithson, Ch.W., Smith, Jr. C.W., Wilford, D.S. (2000). Zarządzanie ryzykiem finansowym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
34.Sulewski, P. (2014). Awersja ryzyka a dochodowość czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych – ujęcie teoretyczne i empiryczne. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1.
35.Szymański, Z. (1961). Ryzyko w teorii ubezpieczeń. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 8, 5–7.
36.Szyszko, L. (2000). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
37.Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE.
38.Thaler, R.H., Johnson, E.J. (1990). Gambling with the House Money and Trying to Break Even:
39.The Effects of Prior Outcomes on Risky Choice. Management Science, 36 (6), 643–660.
40.Tversky, A., Kahneman, D. (1986). Rational choice and the framing of decisions. Journal of Business, 59, 251–278.
41.Tyszka, T., Domurat, A. (2004). Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka? Decyzje, 2.
42.Zachorowska, A. (2013). Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. In: D. Waligórka (ed.), Wybrane procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
43.Zawarska, J (2012). Identyfikacja i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych. Zarządzanie i Finanse – Journal of Management and Finance, 1/1, 65–75.
44.Zeliaś, A. (ed.). (1998). Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
45.Zielonka, P. (2003). Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. Materiały i Studia, 158.
46.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361 (2.06.2018).