Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Płatności mobilne w rozwoju e-commerce

Autorzy: Zbigniew Chłopek
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: e-commerce płatności mobilne internet
Data publikacji całości:2018-05-12
Liczba stron:8 (29-36)
Klasyfikacja JEL: G15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój technologii oraz zainteresowanie innowacjami społeczeństwa przejawia się przede wszyst-kim poprzez jej dostępność. Nasycenie internetem na terenie kraju pozwala na wykorzystywanie go w niemal każdym aspekcie życia człowieka. Klient zmienia nawyki zakupowe przenosząc się do sieci. W artykule wskazano ten trend, przedstawiając tworzące się nowe potrzeby tej grupy klien-tów. Szczególnie skupiono się nad rozwojem mobilnych płatności internetowych, dzięki którym rynek może sprostać wymaganiom klientów internetowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2004). Pobrane z: http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk23.php (5.01.2018).
2.Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyj-nym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekono-miczna, 17 (118), 241–249.
3.Budziewicz-Guźlecka, A. (2009). Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie konwergencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 35/2, 519–530.
4.Budziewicz-Guźlecka, A., Drab-Kurowska, A. (2009). Zarządzanie wiedzą w dobie nowej gospo-darki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 35/2, 39–51.
5.Cellary, W. (2000). Elektroniczny biznes, Bezpieczna gospodarka elektroniczna. Net Forum, 12, 8.
6.Czaplewski, M. (2015). Modele biznesowe bankowości mobilnej. W: M. Cicharska (red.), Banko-wość mobilna (s. 28–59). Warszawa: Texter.
7.Drab-Kurowska, A. (2013). The role of social media in economy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 763. Ekonomiczne Problemy Usług, 105/2.
8.Drab-Kurowska A. (2012). E-commerce in modern economy. 12th International scientific confer-ence globalization and its socio-economic consequences. Żylina: Uniwersytet w Żylinie.
9.GUS (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. Pobrane z: https://stat.gov.pl/ (2018.01.10).
10.Hartman, A., Sifonis, J., Kador, J. (2001). E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Warszawa: K.E. Liber.
11.Kontinuum elektronicznego biznesu z perspektywy użytkownika (1999). Infoman, 7/8, 30.
12.Nojszewski, D. (2004). Pobrane z: http://www.ucs.mun.ca/~dgoudie/B8205/history.html (5.01.2018).
13.PWC (2017). Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/total-retail-2017.html (10.01.2018). Pobrane z: https://newsroom.mastercard.com/wpcontent/uploads/2015/05/INNOV_025 _White _Paper_Mastercard_4b.pd (14.01.2018).
14.Sas-Staniszewska, B., (2016). Pobrane z: http://www.ecommercepolska.pl (12.01.2018).
15.Woźniak, T. (2016). IAB Polska: Raport strategiczny Internet. Pobrane z: https://iab.org.pl/badania-i-publikacje/raport-strategiczny-internet-20162017/.