Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (2) 2018
Financial Instruments in Regional Operational Programs in the Years 2014–2020
(INSTRUMENTY FINANSOWE W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM W LATACH 2014-2020)

Autorzy: Przemysław Pluskota
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: finanse instrument finansowy region
Data publikacji całości:2018-12-10
Liczba stron:10 (19-28)
Klasyfikacja JEL: G20 G30 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Coraz bardziej popularną formą wyrównywania poziomu rozwoju regionów celów staje wsparcie zwrotne. Pomimo konieczności oddania pieniędzy forma ta oceniana jest korzystnie przez wszystkich beneficjentów, a dzięki rewolwingowi generuje więcej korzyści, ponieważ fundusze raz przekazane wracają, multiplikując wartość wsparcia i ilość beneficjentów. Przykładem tego typu finansowania z funduszy Unii Europejskiej są instrumenty finansowe, będące sposobem wykorzystywania funduszy strukturalnych do realizacji polityki spójności, przyczyniając się do długoterminowego i trwałego wzrostu gospodarczego w poszczególnych regionach i całej Unii. Ponadto korzyścią z punktu widzenia długofalowego rozwoju regionu wydaje się wzmocnienie, a w niektórych przypadkach stworzenie regionalnego rynku finansowego. Ugruntowanie zarówno lokalnych instytucji finansowych (funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych, agencji rozwoju), jak i instrumentów specyficznych dla każdego regionu stworzyło podwaliny pod budowę regionalnych instytucji rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Gospodarstwa Krajowego (2018). Retrieved from: www.bgk.pl
2.Evaluation of Financial Engineering Measures in Structural Policies (1998). Structural Policies Final Report, April 1998. Brussels: European Commission.
3.Financial Instruments: A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014–2020 Programming Period (2013). Final Report, March 2013, Mazars LPP.
4.Hübner, D. (2005). Reforming Cohesion Policy. SPEECH/05/594. Brussels. Retrieved from: http:// europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-05-594_en.htm?locale=en.
5.Mackiewicz, M., Przybyłowski, M., Rybkowski, A., Tamowicz, P. (2014). Analiza w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w województwie małopolskim w okresie programowania 2014–2020. Cracow: Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.
6.Regulation of the European Parliament and Council (EU) No 1303/2013 of 17 December 2017 laying down common rules for the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European
7.Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 (2013). OJ L 347.
8.Summary of Data on the Progress Made in Financing and implementing Financial Engineering Instruments Reported by the Managing Authorities in Accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) no 1083/2006 (2016). Brussels: European Commission.
9.Tamowicz, P., Lepczyński, B., Liszewska, M. (2013) Inicjatywa JEREMIE w Polsce. Gdańsk: Pomorskie Studia Regionalne.