Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (2) 2018
The Book of Revenue and Costs – Evolution of the Simplified Form of Record
(KSIĘGA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW – EWOLUCJA UPROSZCZONEJ FORMY EWIDENCYJNEJ)

Autorzy: Damian Łazarczyk
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: ewidencja koszty przychody księga rachunkowość
Data publikacji całości:2018-12-10
Liczba stron:10 (85-94)
Klasyfikacja JEL: M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel artykułu: Celem opracowania jest prezentacja zmodyfikowanej formy ewidencji działalności gospodarczej w małym i średnim przedsiębiorstwie. Księga podatkowa nie dostarcza użytecznych informacji o przychodach i kosztach oraz wyniku działalności gospodarczej. Jest ukierunkowana na aspekt fiskalny. Dlatego, potrzeba ewolucji tej uproszczonej formy ewidencyjnej. Metodologia badania: W pracy zastosowano metodę analizy logicznej i analizy porównawczej aktów prawnych oraz literatury z zakresu rachunkowości podatkowej i rachunkowości finansowej. Rezultat: Analiza zagadnienia pozwoliła na krytykę dotychczasowej formy ewidencyjnej oraz prezentację zmodyfikowanej księgi przychodów i kosztów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gierusz, J. (2005). Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcie – klasyfikacja – zakres ujawnień. Gdańsk: ODiDK.
2.Jaklik, A., Micherda, B. (1994). Zasady rachunkowości. Warsaw: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
3.Jaworski, J. (2012). Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby – źródła – wykorzystanie. Warsaw: CeDeWu.
4.Kiziukiewicz, T., Sawicki, K. (2012). Rachunkowość małych przedsiębiorstw. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
5.Lulek, A. (2011). Sprawozdawczość jako sposób komunikowania się z inwestorami. In: Pracownicy Katedry Rachunkowości (eds.), Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania (pp. 337– 344). Warsaw: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
6.Lulek, A. (2012). Użyteczność rachunku zysków i strat w zastosowaniu narzędzi rachunkowości zarządczej. In: E. Nowak, M. Nieplowicz (eds.). Rachunkowość a controlling (pp. 329–338). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu.
7.Nowak, E., Nieplowicz, M. (eds.) (2012). Rachunkowość a controlling. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu.
8.Sadowska, B. (2015). Rachunek kosztów działań – teoria i praktyka. In: E. Nowak, M. Kowalewski (eds.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami (pp. 420–432). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
9.Sadowska, B. (2016). System pomiaru dokonań w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe – proces przygotowania i implementacji. In: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami (pp. 399–407). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
10.Szczypa, P. (ed.) (2014). Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie). Uproszczone formy ewidencji. Warsaw: CeDeWu.
11.Accounting Act of 29 September 1994. Journal of Laws 2018, item 395, as amended.
12.Act on tax of 26 July 1991. Journal of Laws 2018, item 200, as amended.
13.Act on flat-rate tax of 20 November 1998. Journal of Laws 2017, item 2157, as amended.
14.Regulation of the Minister of Finance on regarding the tax revenue and expense book of 26 August 2003. Journal of Laws 2017, item 728, as amended.