Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków

Autorzy: Emilia Barej-Kaczmarek
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny

Dawid Dawidowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: konkurencyjność miast klasyfikacja miast wydatki
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (21-32)
Klasyfikacja JEL: H70 H72 H73
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było dokonanie klasyfikacji polskich miast w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków. Przedmiotem badania było funkcjonowanie wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce. Dane do analizy pochodziły z Banku Danych Lokalnych (BDL) z 2016 roku; brano pod uwagę wydatki miast na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, na pomoc społeczną, na gospodarkę mieszkaniową, na turystykę oraz na transport i łączność. W badaniu wykorzystano jedną z metod aglomeracji – metodę Warda. Na podstawie wyników można stwierdzić, że większość miast na prawach powiatu wydawała podobne kwoty na infrastrukturę społeczno-techniczną. Najbardziej konkurencyjnymi miastami okazały się Sopot i Warszawa – przeznaczyły najwięcej na infrastrukturę społeczno-techniczną i jednocześnie najmniej na pomoc społeczną
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barej-Kaczmarek, E., Dawidowicz, D. (2018). Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków. Ekonomiczne Problemy Usług, 4 (133/1), 21–32.
2.Adamkiewicz-Drwiłło, H.G. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.BDL (2018). Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/.
4.Bąk, A. (2013). Metody porządkowania liniowego w polskiej taksonomii – pakiet pllord. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 278, 54–62.
5.Filipiak, B., Dylewski, M., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2011). Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Municipium.
6.Gorynia, M. (red.) (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
7.Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red.) (2010). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: PWN.
8.Grabiński, T., Sokołowski, A. (1980). The Effectiveness of some Signal Identification Procedures. W: M. Kunt, F. de Coulon (red.), Signal Processing. Theories and Applications (s. 617–623). Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
9.Łaźniewska, E., Gorynia, M. (red.) (2012). Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Nowak, M., Skotarczak, T. (red.) (2012). Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.
11.Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
12.Strahl, D. (red.) (2008). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
13.Śmiechowicz, J. (2011). Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych. Warszawa: Difin.
14.Wdowicka, M. (2008). Konkurencyjność miast polskich dla korporacji ponadnarodowych. W: J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast (s. 89–100). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego