Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Struktura finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych w badaniach Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Autorzy: Krystyna Brzozowska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: inwestycje infrastrukturalne samorząd terytorialny Polska Unia Europejska struktura finansowania
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (57-69)
Klasyfikacja JEL: H72 O18 O52 G11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wraz z rozwojem technicznym i technologicznym zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne systematycznie rośnie, i to zarówno na inwestycje nowe, jak i na modernizację istniejących obiektów i sieci oraz zapewnienie ich odpowiedniego stanu (utrzymanie i remonty). Wysoka kapitałochłonność infrastruktury zmusza odpowiedzialne za nią podmioty publiczne do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Celem opracowania jest analiza struktury finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych i jej ocena na tle innych krajów Unii Europejskiej (UE). W 2017 roku Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przeprowadził badanie aktywności inwestycyjnej samorządów terytorialnych w krajach UE. Analiza wykazała, że w porównaniu do innych krajów UE Polska prowadzi relatywnie stabilną politykę inwestycyjną w zakresie samorządowych projektów infrastrukturalnych, aczkolwiek takie bariery jak długość okresu przygotowania do rozpoczęcia prac inwestycyjnych, ograniczenie źródeł finansowania do finansowania wewnętrznego czy też postępujące zadłużenie samorządów są poważnymi czynnikami spowalniającymi realizację inwestycji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baza (2018). Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP. Pobrane z: http://www.ppp.gov.pl (2.02.2018).
2.Brzozowska, K. (2005). Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance. Warszawa: CeDeWu.
3.Brzozowska, K. (2017). Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 4 (129), 53–64.
4.Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska M., Szaja, M. (2018). Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego. Kraków–Legionowo: edu-Libri.
5.Davis, K. (2008). Listed Infrastructure Funds: Funding and Financial Management. Pobrane z: https://www.finsia.com/docs/default-source/jassa-new/jassa-2009/43_47 (2.02. 2018).
6.Departament Finansów Samorządu Terytorialnego (2017). Informacja o wykona niu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednstek- samorzadu-terytorialnego/sprawozdania- budzetowe/-/asset_publisher/rf7E/content/informacja-za-2015-rok-zestawienia-zbiorcze?redirect= http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fpl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego%2Fsprawozdania-budzeto-we%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rf7E%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (18.05.2018).
7.Departament Finansów Samorządu Terytorialnego (2018). Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/ sprawozdania-budzetowe/-/asset_publisher/rf7E/content/informacja=-za2016--r?redirecthttps%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego%2Fsprawozdania-budzetowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rf7E%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_ id_101_INSTANCE_rf7E_(18.05.2018).
8.EIB (2017). EIB Group Survey on Investment and Investment Finance, Municipal Infrastructure. European Union overview. Pobrane z: http://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2017_municipality_eu_overview_en.pdf (19.04.2018).
9.Estache, A., Strong, J. (2000). The Rise, the Fall and… the Emerging Recovery of Project Finance in Transport. World Bank Policy Research Working Papers No. 2385.
10.GUS (2017). Główny Urząd Statystyczny, Infrastruktura komunalna w 2016 r. Pobrane z: https://stat. gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/infrastruktura-komunalna-w-2016-r-,3,14.html (11.05.2018).
11.Ipsos (2018). Pobrane z: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk (19.05 2018).
12.Kwiatkowski, K. (2016). Kierunki inwestycji jednostek samorządu terytorialnego a sytuacja finansowa samorządów. Toruń (materiał niepublikowany).
13.Kwiatkowski, P. (1998). Analiza ryzyka kredytowego towarzyszącego finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na zasadach project finance. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
14.Nevitt, P., Fabozzi, F.K. (1995). Project Financing. London: Euromoney Publications.
15.OECD (2015). Infrastructure financing instruments and incentives. Pobrane z: http://www.oecd.
16.org/finance/private-pensions/Infrastructure-Financing-Instruments-and-Incentives.pdf (24.04.2018).
17.Ostrowski, S., Stępniewski, M., Śliwiński, P. (2000). Emisja obligacji komunalnych w teorii i praktyce. Warszawa: Twigger, Municipium.
18.Reilly, F.K., Brown, K.C. (2001). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
19.Sierak, J., Górniak, R. (2011). Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
20.Schroders (2017). Infrastructure financing. An Overview. Pobrane z: http://www.schroders.com/en/ sysglobalassets/digital/hong-kong/institutional/201704_infrastructure_financing_an_overview.pdf (28.06. 2018).
21.Songer, A.D., Diekman, J., Pecsok, R.S. (1997). Risk Analysis for Revenue Dependent Infrastructure Projects. Construction Management and Economics, 4 (15), 377–382.