Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Znaczenie dotacji celowych przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Rafał Koczkodaj
Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe dotacje podmiotowe wydatki publiczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (109-122)
Klasyfikacja JEL: G39 H71 H59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano charakterystyki poszczególnych rodzajów dotacji jednostek samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem, na jakiego rodzaju wydatki mogą być one przeznaczane i jakie są konsekwencje ich nierozliczenia w terminie bądź pobrania w nadmiernej wysokości. Celem artykułu było wskazanie, na co wydatkowane są środki przekazywane w formie dotacji celowych z budżetu samorządu województwa zachodniopomorskiego i jaka jest tendencja dokonywania tego typu wydatków. Do badań empirycznych wykorzystano dane z budżetu województwa zachodniopomorskiego za lata 2014–2017 oraz z projektu budżetu na 2018 rok
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borodo, A. (red.) (2013). Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.
2.Dzwonkowski, H., Gołębiowski, G. (red.) (2014). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
3.Lachiewicz, W., Talik, A. (red.) (2017). Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: C.H. Beck.
4.GUS (2016). Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
5.Patrzałek, L. (2017). Dotacje jako transfery z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia, 6 (51), 293–300.
6.Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego (2017). Projekt budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2018 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/zalaczniknr1projektbudzetuna2018rok_1.pdf (10.06.2018).
7.Subik, T. (2018). Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: https://samorzad.infor.pl/sektor/finanse/rachunkowosc_budzetowa/426751,Dotacje-z-budzetow-jednostek-samorzadu-terytorialnego.html (10.06.2018).
8.Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (2018). Program Społecznik. Pobrane z: http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/program-spolecznik (10.06.2018).
9.Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. Dz. U. 1991, nr 95, poz. 425, z późn. zm.
10.Ustawa z 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. 1991, nr 114, poz. 493, z późn. zm.
11.Ustawa z 28.03.2003 o transporcie kolejowym. Dz.U. 2003, nr 86, poz. 789, z późn. zm.
12.Ustawa z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873, z późn. zm.
13.Ustawa z 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568, z późn. zm.
14.Ustawa z 12.03.2004 o pomocy społecznej. Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593, z późn. zm.
15.Ustawa z 29.07.2005 o sporcie kwalifikowanym. Dz.U. 2005, nr 155, poz. 1298, z późn. zm.
16.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
17.Ustawa z 15.04.2011 o działalności leczniczej. Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654, z późn. zm.
18.Ustawa z 20.07.2017 Prawo wodne. Dz.U. 2017, poz. 1566, z późn. zm.
19.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2015). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2014 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp. pl/files/articles/bipsprawozdaniezwykonaniabudzetuwzza2014r.pdf (10.06.2018).
20.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2016). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2015 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp. pl/files/articles/sprawozdanieza2015r.pdf (10.06.2018).
21.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2017). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2016 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp. pl/files/articles/sprawozdaniezwykonaniabudzetuwzza2016rok.pdf (10.06.2018).
22.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2018). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2017 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp. pl/files/articles/sprawozdaniezwykonaniabudzetuwzza2016rok.pdf (10.06.2018).