Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Dylematy stosowania leasingu zwrotnego jako formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Dorota A. Hałaburda
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Katedra Finansów i Rachunkowości
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego leasing zwrotny leasing operacyjny wskaźnik zadłużenia
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (137-147)
Klasyfikacja JEL: G23 H63 H74
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest scharakteryzowanie leasingu zwrotnego, wskazanie przyczyn jego stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), a także płynących z tego korzyści. Leasing operacyjny zwrotny umożliwia samorządom pozyskanie środków finansowych, a równocześnie wpływa korzystnie na indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ). Może też być alternatywą dla sprzedaży samorządowego majątku. W opracowaniu posłużono się metodą opisową, a wnioski oparto na analizie raportów Najwyższej Izby Kontroli (NIK) i regionalnych izb obrachunkowych (RIO) oraz literatury, a także przepisów dotyczących finansów publicznych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biernacki, K. (2016). Podatkowe uwarunkowanie finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym lub finansowym. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/1), 13–21.
2.Budzeń, D. (2016). Refinansowanie długu lokalnego w Polsce. Studia BAS, 3 (47), 197–219.
3.Cichocki, H., Moser, K. (2016). Leasing zwrotny jako forma finansowania JST. Kontrola Państwowa, 1 (61), 144–159.
4.Gwizdała, J. (2012). Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji w nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zarządzanie i Finanse, 1, 327–335.
5.Jastrzębska, M. (2016). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w parabankach – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 187–200.
6.Jastrzębska, M. (2017). Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia, 4, 125–132.
7.Kluza, K. (2015). Innowacje finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego na skutek wejścia w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 238, 53–64.
8.KR RIO (2016). Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: https:// www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/kr_rio_20160122_niestandard_instr_finans_ potrz_jst.pdf (18.05.2018).
9.Langer, M. (2014). Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2 (4), 75–86.
10.NIK (2016). Najwyższa Izba Kontroli, Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową. Informacja o wynikach kontroli. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,12184,vp,14566.pdf (18.05.2018).
11.Poniatowicz, M., Salachna, J., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
12.Poniatowicz, M. (2011). Ukrywanie długu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – problem realny czy marginalny. Ekonomiczne Problemy Usług, 76, 203–216.
13.Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.09.2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2108, z późn. zm.
14.Ustawa z 23.04.1964 Kodeks cywilny. Dz.U 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
15.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
16.Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741, z późn. zm.
17.Ustawa z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177, z późn. zm.
18.Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.
19.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
20.Wołowiec, T. (2017). Kredyt konsolidacyjny i finansowanie gminnych inwestycji przez pozabankowe instytucje finansowe. Biuletyn Uzdrowiskowy, 2 (61), 49–65.
21.Wyrok SO w Szczecinie z 9.07.2010 r. II Ca 661/10.