Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 31 2017
Innowacyjność organizacji - istota i pomiar

Autorzy: Joanna Rudawska
mgr inż., Kielecki Park Naukowo-Technologiczny Dział Projektów Rozwojowych
Słowa kluczowe: innowacje innowacyjność pomiar innowacyjności działalność innowacyjna
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (9-21)
Klasyfikacja JEL: O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest rozpoznanie podejść i wybranych narzędzi pomiaru innowacyjności organizacji. Realizacja tego celu wiązała się z odniesieniem się do definicji, istoty innowacji i zdolności innowacyjnej. W rozważaniach przedstawiono różne ujęcia innowacyjności przedsiębiorstw oraz narzędzi jej pomiaru. Przegląd istniejącego stanu wiedzy, literatury polskiej i zagranicznej na temat pojmowania innowacyjności na poziomie organizacji, innowacji i zdolności innowacyjnej wskazuje, że są to pojęcia wieloznaczne. Niemniej można dostrzec w definiowaniu tych pojęć wspólne wymiary, które mogą posłużyć jako odniesienie do pomiaru zjawiska. Innowacja, jak również innowacyjność oznaczają bowiem odejście od dotychczasowych metod i praktyk biznesowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, R., Bessant, J., Phelps, R. (2006). Innovation management measurement A review. International Journal of Management Reviews, 1 (8), 21–47.
2.Anthony, S.D. (2010). Przez innowację do wzrostu. Jak wprowadzić innowację przełomową. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Bal-Woźniak, T. (2012). Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne. Warszawa: PWE.
4.Białoń, L. (red.) (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
5.Bogdanienko, J. (red.) (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
6.CAI (2006). Center of Accelerating Innovation, George Washington University, 2006. Pobranoz: http.//innovationmanagement.se/wp-content/uploads/pdf/Innovation-Metrics-NII.pdf (22.08.2016).
7.Cho, H.-J., Pucik, V. (2005). Relationship between Innovativeness, Quality, Growth, Profitability, and Market Value. Strategic Management Journal, 26, 555–575.
8.Dobni, C.B. (2010). The relationship between an innovation orientation and competitive strategy. Internal Journal of Innovation Management, 2 (14), 331–357.
9.Ferraresi, A.A., Quandt, C.O., dos Santos, S.A., Frega, J.R. (2012). Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance. Journal of Knowledge Management, 5, 688–701.
10.Gamal, D. (2011). How to measure organization Innovativeness. Egypt: TIEC, Innovation Support Department.
11.Garcia, R., Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation topology and innovativeness terminology. A literature review. The Journal of Product Innovation Management, 10, 110–132.
12.Grudzewski, W.M., Hejduk, I. (2001). Projektowanie systemów zarządzania. Warszawa: Difin.
13.GUS (2014). Działalność innowacyjna w Polsce. Informacja sygnalna. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
14.GUS (2015). Innowacje w przemyśle. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
15.Hagedoorn, J., Cloodt, M. (2003). Measuring innovative performance. Is there an advantage in using multiple indicators? Research Policy, 8 (32), 1365–1379.
16.Hargrave, T.J., Van de Ven, A.H. (2006). A collective action model of institutional innovation. Academy of Management Review, 4 (31), 864–888.
17.Hejduk, I.K., Grudzewski, W.M. (2000). Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin.
18.Henderson, R.M., Clark, K.B (1990). Architectural innovation. The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. Administrative Science Quarterly, 1 (35), 9–30.
19.Hollenstein, H. (1996). A composite indicator of a firm’s innovativeness. An empirical analysis based on survey date for Swiss manufacturing. Research Policy, 4 (25), 633–645.
20.Jasiński, A.H. (2000). Uwarunkowania procesów innowacji i transferu techniki. W: A.H. Jasiński (red.), Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej (s. 54–84). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
21.Karpacz, J. (2016). The autonomy researches as the part of the organizational entrepreneurship. W: V. Dermol, A. Trunk, M. Smrkolj (red.), Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time: Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conferences (s. 265–272). Timisoara, Romania.
22.Knosala, R., Boratyńska-Sala, A., Jurczyk-Bunkowska, M., Moczała, A. (2014). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: PWE.
23.Lee, S.M., Olson, D.L., Trimi, S. (2012). Co-innovation, convergenomics, collaboration, and co-creation for organizations values. Management Decision, 5 (50), 817–831.
24.Motyka, S. (2011). Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa. Pobrano z: http.//www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/075.pdf (22.08.2016).
25.Nawrocki, T. (2012). Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
26.Nawrocki, T. (2015). Problematyka pomiaru i oceny innowacyjności przedsiębiorstw. Zeszyty
27.Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 79, kol. 1930, 217–226.
28.Nogalski, B. Karpacz, J. (2011). Komponenty orientacji przedsiębiorczej – studium przypadku. Współczesne Zarządzanie, 3, 43–51.
29.OECD (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 3rd Edition. Paris: OECD, Eurostat.
30.Pomykalski, A. (2001). Innowacje. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
31.Rogers, E.M. (2003). Diffusion of Innovations. New York: Free Press.
32.Rutkowska-Gurak, A. (2010). W poszukiwaniu miar innowacyjności rozwoju. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 246, 65–77.
33.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
34.Sosnowska, A. (red.) (2000). Zarządzanie nowym produktem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
35.Sosnowska, A., Łobejko, A. (2008). Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
36.Szymura-Tyc, M. (2015). Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne. Warszawa: Difin.
37.Trott, P. (2012). Innovation management and new product development (5th ed.). Harlow, England: FT/Prentice Hall.
38.Ustawa (2008). Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U. 2008, nr 116, poz. 730.
39.Wang, C.L., Ahmed, P.K. (2004). The development and validation of the organizational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 4 (7), 303–313.
40.Wojnicka, E. (2004). System innowacyjny Polski z pespektywy przedsiębiorstw. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
41.Wójcik-Karpacz, A. (2012). Problem identyfikacji zjawisk bezpośrednio nieobserwowalnych w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 1A (149), 54–55.
42.Wójcik-Karpacz, A. (2015). Rola parków technologicznych w kształtowaniu przedsiębiorczego rozwoju przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, 5, 575–590.
43.Wójcik-Karpacz, A. (2016). The researchers’ proposals. What is the entrepreneurial orientation? W: V. Dermol, A. Trunk, M. Smrkolj (red.), Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time: Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conferences (s. 247–255). Timisoara, Romania.