Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 31 2017
Ewolucja i monitoring programów inkubacji - doświadczenia zagraniczne i polskie

Autorzy: Anna Tórz
mgr, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: program inkubacji monitoring ewaluacja skuteczność
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (121-133)
Klasyfikacja JEL: M13 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Światowe doświadczenia w budowaniu modeli monitoringu i ewaluacji programów inkubacji są różnorodne. Obejmują tworzenie metodologii, wskaźników, procesów, wpisywanie ich w system pobudzania innowacyjności. W Polsce sytuacja jest zgoła odmienna. Powstawanie programów inkubacji było finansowane właściwie wyłącznie z funduszy strukturalnych i tylko w tym kontekście, na poziomie systemowym, pojawiało się pojęcie ewaluacji. Dlatego celem niniejszego artykułu jest wykazanie specyficznych warunków realizacji programów inkubacji na świecie i w Polsce oraz ich związku z zagadnieniami monitoringu i ewaluacji, a także wskazanie wstępnych założeń modelu ewaluacji i monitoringu, który mógłby być opracowany na potrzeby krajowych ośrodków innowacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aernoudt, R. (2004). Incubators. Tool for Entrepreneurship? Small Business Economics, 2 (2), 127–135.
2.Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2014). Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014. Warszawa: PARP.
3.Bienias, S., Gapski, T., Jąkalski, J., Lewandowska, I., Opałka, E., Strzęboszewski, P. (2012). Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
4.Cammarata, K. (2003). Self-Evaluation Workbook for Business Incubators. Ohio: NBIA Publication.
5.Ciężka, B. (2005). Pojęcie ewaluacji i jej rodzaje. W: Ewaluacja – kwestie ogólne (s. 3–8). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne.
6.EBN (2008). EU|BIC Criteria. Pobrano z: http://ebn.be/downloads/2%20EU-BIC%20Quality%20Criteria.pdf (15.10.2016).
7.Ekiert, K. (2004). Ewaluacja w administracji publicznej – funkcje, standardy i warunki stosowania. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
8.ETO (2014). Czy ze środków EFRR skutecznie wspierano rozwój inkubatorów przedsiębiorczości? Pobrano z: www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14.../SR14_07_PL.pdf (15.10.2016).
9.Ferry, M., Olejniczak, K. (2008). Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce. Warszawa: Ernst & Young.
10.Guliński, J., Zasiadły, K. (2005). Inkubator przedsiębiorczości akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
11.Haber, A., Szałaj, M. (2010). Ewaluacja organizacji a zarządzanie strategiczne. W: A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym (s. 63–76). Warszawa: PARP.
12.Hannon, P.D. (2003). A conceptual development framework for management and leadership learning in the UK incubator sector. Education & Training, 8/9 (45), 449–460.
13.Knosala, E. (2011). Zarys teorii decyzji w nauce administracji. Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Kozak, M. (2008). Polityka spójności jako przedmiot badań ewaluacyjnych. W: K. Olejniczak,
15.M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki (s. 44–59). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
16.Kozak, M. (2015). Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce. W: Monitorowanie i ewaluacja polityk publicznych. Doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości (s. 15–30). Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Opolskie Obserwatorium Terytorialne.
17.Malik, K. (2011). Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. Studia Regionalia, 135, 57–61.
18.Matusiak, K.B. (red.) (2008). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa:
19.Mażewska, M., Milczarczyk, A. (2013). Standardy działania i dobre praktyki w ośrodkach innowacji. Poznań–Warszawa: SOOIPP. Pobrano z: http://sooipp.org.pl/standardy-dzialaniaoiip
20.Phana, P.H., Siegelb, D.S., Wright, M. (2005). Science parks and incubators: observations, synthesis and future research. Journal of Business Venturing, 2 (20), 165–182.
21.Reichart, I. (2011). Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych. Zarządzanie Publiczne, 1 (13), 11–23.
22.Rice, M.P., Matthews, J.B. (1995). Growing New Ventures, Creating New Jobs. Principles & Practices of Successful Business Incubation. Westport: Quarum Books.
23.Rossi, P.H., Freeman, H.E. (1993). Evaluation. A systemathic approach. Thausand Oaks: SAGE Publication.
24.Tórz, A. (2012). Inkubatory technologiczne. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012 (s. 43–54). Warszawa: PARP.
25.Tórz, A. (2014). Inkubatory technologiczne. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014 (s. 51–63). Warszawa: PARP.