Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 31 2017
Instytucje finansujące a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie lubuskim i dolnośląskim

Autorzy: Jadwiga Gorączkowska
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
Słowa kluczowe: przemysł aniołowie biznesu fundusze poręczeniowe fundusze pożyczkowe aktywność innowacyjna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:17 (135-151)
Klasyfikacja JEL: O31 O32 L60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Istnienie luki kapitałowej w finansowaniu aktywności innowacyjnej spowodowało, że na rynku Europy Zachodniej, a następnie także w Polsce pojawiły się instytucje finansujące, które miały ten brak wypełnić. Należą do nich sieci aniołów biznesu, lokalne lub regionalne fundusze pożyczkowe oraz fundusze poręczeń kredytowych. Celem artykułu jest zbadanie, jak wymienione instytucje będą wpływały na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch regionach w Polsce o odmiennym poziomie rozwoju regionalnego systemu przemysłowego, tj. województwa dolnośląskiego i lubuskiego. W badaniu dotyczącym lat 2011–2013 wzięło udział 1517 przedsiębiorstw. Główne wnioski sprowadzają się do następujących twierdzeń: 1. Aniołowie biznesu istotnie i pozytywnie wpływają na innowacyjność w województwie rozwiniętym (dolnośląskim), natomiast ich aktywność w regionie słabo rozwiniętym jest znikoma. 2. W przedsiębiorstwach korzystających z usług funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w regionie rozwiniętym dochodzi do inwestycji „dojrzalszych” innowacyjnie (ponoszenia nakładów na B+R, implementacji nowych procesów technologicznych) niż w regionie słabiej rozwiniętym systemem przemysłowym (gdzie zauważono wpływ na inwestycje w nowe środki trwałe).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2012). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.
2.Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2015). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014. Poznań–Warszawa: SOOIPP.
3.Belitz, H., Eickelpasch, A., Lejpras, A. (2012). Volkswirtschaftliche Bedeutung der Technologie-und Innovationsförderung im Mittelstand. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.
4.Belitz, H., Lejpras, A. (2012). Innovationsfinanzierung im Mittelstand. Zugang zu Krediten erleichtern! DIW Wochenbericht, 49, 20–27.
5.BMWi (2013). Business Angels – Engagement mit Kapital und Know-how. Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Exist, 2, 4–9.
6.Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
7.Cieślik, J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes? Wydanie drugie zaktualizowane. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
8.Dąbrowska, E. (2010). Sieci aniołów biznesu. W: K.B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010 (s. 113–118). Warszawa: PARP.
9.Eurostat (2017). GDP per capita in PPS. Pobrano z: http.//ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1 (25.01.2017).
10.Głodek, P., Pietras, P. (2011). Źródła finansowanie dla komercjalizacji technologii i wiedzy. Łódź: PARP.
11.GUS (2015a). Rocznik statystycznego województwa dolnośląskiego 2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
12.GUS (2015b). Rocznik statystycznego województwa lubuskiego 2015. Warszawa: Zakład
13.IBS (2012). Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014–2020 w województwie śląskim. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
14.Matusiak, K.B. (red.) (2010). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010. Warszawa: PARP.
15.Mażewska, M. (2015a). Infrastruktura otoczenia biznesu w Polsce. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 (s. 7–25). Poznań–Warszawa: SOOIPP.
16.Mażewska, M. (2015b). Lokalne fundusze pożyczkowe. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 ( s. 132–141).
17.Mażewska, M. (2015c). Fundusze poręczeń kredytowych. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 (s. 142–148).
18.Mika, M. (2012). Fundusze poręczeń kredytowych. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012 (s. 137–144). Warszawa: PARP.
19.OECD (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Paryż: OECD.
20.Pekao SA (2016). Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015. Temat specjalny: firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. Raport Pekao SA. Warszawa.
21.Popielczak, E. (2012). Sieci aniołów biznesu. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Raport 2012 (s. 115–124). Warszawa: PARP.
22.Saublens, Ch. (2006). All money is not the same! SME access to finance. Guidebook for public decision-makers and intermediaries. Brussels: Eurada.
23.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki, Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: Statsoft.
24.Stefaniak, P. (2009). Anioły wypełniają lukę. Wywiad Piotra Stefaniaka z Jackiem Jabłońskim, wiceprezydentem EBAN, szefem Lewiatan Business Angels. Innowacyjni. Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 5, s. 16.
25.Welfe, A. (2008). Ekonometria. Warszawa: PWE.