Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OBSZARZE STYMULOWANIA INTELIGENTNEGO ROZWOJU – STUDIUM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Autorzy: Zofia Gródek-Szostak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Danuta Kajrunajtys
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Gabriela Malik
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Zakład Metod Ilościowych

Agnieszka Chęcińska-Zaucha
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką
Słowa kluczowe: region administracja inteligentny rozwój
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (49-58)
Klasyfikacja JEL: O14 O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z nowatorskich rozwiązań zmierzających do wzmocnienia innowacyjności w regionie uczącym się, był realizowany w Małopolsce w latach 2012–2015 projekt o nazwie „SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce” (SPIN) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Model SPIN to innowacja organizacyjna, która została zaprojektowana z myślą o trzech kategoriach odbiorców: jednostkach naukowych, przedsiębiorcach oraz władzach regionalnych (a także innych kategoriach odbiorców transferu wiedzy, w tym jednostkach samorządu terytorialnego). Model został pomyślany jako adekwatne narzędzie do stymulowania innowacyjności w regionie uczącym się, jakim jest Region Małopolski. Przedmiotem analizy jest odpowiedź na pytanie, jak działania administracji samorządowej prowadzone kompleksowo z przygotowanym scenariuszem prac, precyzyjnie określoną listą beneficjentów oraz interesariuszy, przyczyniają się do stymulowania innowacyjności regionalnej. Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ache, P. (2000). Vision and Creativity – Challenge for City Regions. Futures, 32 (5), 435–449.
2.Baumfeld, L. (2005). Balanced Scorecard für Regionen. Wien: Leader Project.
3.Boekema, F., Morgan, K., Bakkers, S., Rutten, R. (2000). Introduction to Learning Regions:A New Issue for Analysis? W: F. Boekema, K. Morgan, S. Bakkers, R. Rutten (red.),Knowledge, Innovation and Economic Growth. The Theory and Practice of Learning Regions (s. 3–16). Cheltenham: Edward Elgar.
4.CEAPP (2015). Przyspieszyć niezbędne. Doświadczenia z projektu SPIN – wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
5.Debackere, K. (2012). The TTO, a University Engine Transforming Science Into Innovation. League of European Research Universities. Amsterdam: Advice Paper, No. 10.
6.Domański, R. (2001). The innovative city. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
7.Geenhuizen, M. Van, Nijkamp, P. (2000). The Learning Capabilities of Regions: Conceptual Policies and Patterns. W: F. Boekema, K. Morgan, S. Bakkers, R. Rutten (red.), Knowledge, Innovation and Economic Growth. The Theory and Practice of Learning Regions (s. 38–56). Cheltenham: Edward Elgar.
8.Godowska, M. (2011). Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 278–286.
9.Gródek-Szostak, Z., Niemiec, M., Sikora, J., Szeląg-Sikora, A. (2017). Stosowanie modelu open innovation w opinii przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19 (3), 3271–275. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3260.
10.Hassink, R. (2005). How to unlock regional economies from path dependency? From learning region to learning cluster. European Planning Studies, 13 (4), 521–535.
11.Hudson, R. (1999). The Learning Economy, the Learning Firm and the Learning Region: a Sympathetic Critique of the Limits to Learning. European Urban and Regional Studies, 6 (1), 59–72.
12.Kajrunajtys, D. (2016). Obieg informacji na potrzeby konkurowania organizacji w turbulentnym otoczeniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 12, 124–141.
13.Karlsson, C., Johansson, B., Stough, R.R. (2008). Entrepreneurship and Innovation in Functional Regions. CESIS. Electronic Working Paper Series, Paper No. 144.
14.Maillat, D., Kebir, L. (2011). The Learning Region and Territorial Production Systems. W: B. Johansson, C. Karlsson, R.R. Stough, Theories of Endogenous Regional Growth. Advances in Spatial Science (s. 255–277). Berlin–Heidelberg: Springer.
15.Marszałek A. (2011). Potencjał naukowo-badawczy uczelni i jego rola w regionie uczącym się (na przykładzie Małopolski). W: T. Domański, Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów (s. 58–66). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
16.Owen, D.H., Wahl Z. (2011). Defining Four Pillars for Successful Applied Knowledge Transfer. W: R.J. Howlett, Innovation through Knowledge Transfer 2010. Smart Innovation, Systems and Technologies, 9 (83–93). Berlin–Heidelberg: Springer.
17.Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.