Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016
Wieloletnie prognozowanie finansowe a konstrukcja wskaźnika zadłużenia szansą czy barierą dla rozwoju samorządu terytorialnego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego
(Longstanding Financial Planning Vs New Indebtedness Rate Construction – a Chance or a Barrier for Self-government Development in New Finanacial Perspective for 2014–2020)

Authors: Bogdan Wankiewicz

Paweł Gwozdecki
Keywords: territorial self-government budgetary equilibrium long standing financial plan indebtedness rate
Year of publication:2016
Page range:9 (61-69)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Self-government is largely responsible for shaping and activating economic development. Territorial self-government units have become a very important subject in local and regional finance management. Budget is the base of finance management as well as a convenient tool influencing social and economic development of local community. The budget, to be fully productive and fulfil its tasks and goals in the development strategy of a local government unit, must be the subject to some bonding factors like for example longstanding financial plan which, in turn, consists of yearly budgets having strategic intentions and being the base for longstanding planning.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamiak, J. (2012). Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami publicznymi. Finanse Komunalne, 1–2, 73–80.
2.Drozdowski, R., Jóźwiak, M., Wiktorowska, U., Walczak, P. (2009). Nowa Ustawa o finansach publicznych. Poradnik dla samorządowców. Warszawa: Municipium SA.
3.Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Warszawa: Difin.
4.Dylewski, M. (2011a). Wymogi oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz efektywności realizacji zadań publicznych – analiza porównawcza w zakresie starych i nowych rozwiązań ustawowych. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 152–162). Warszawa: Difin.
5.Dylewski, M. (2011b). Zakres formalny wieloletniej prognozy finansowej a przydatność praktyczna prognozy. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 162–165). Warszawa: Difin.
6.Gonet, G. (2008). Program naprawczy jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji utraty zdolności wykonywania zobowiązań. Finanse Komunalne, 3, 16–24.
7.Owsiak, S. (red.). (2008). Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. Warszawa: PWE.
8.Stolarz-Krzisz, E. (2012). Równowaga budżetowa w teorii i praktyce. Finanse Komunalne, 1–2, 65–72.
9.Uchwała Rady Powiatu nr XXIX/216/2013 z 15.11.2013.
10.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
11.Wankiewicz, B. (2009). Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – rozwiązania modelowe. Warszawa: CeDeWu.