Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2018 (93)

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej


(Attitudes of micro and small enterpreneurs towards tax optimization)
11 (5-15) PAULINA DĘBNIAK More
2.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (perspektywa konstytucyjnoprawna)


(A clause against tax avoidance (constitutional perspective))
10 (17-26) Łukasz Dubiński More
3.

Koszty uzyskania przychodów nauczycieli akdemickich z tytułu praw autorskich


(Tax deductible expenxes of academics' copyrights)
10 (27-36) Waldemar Gos More
4.

Contemporary tax depreciation

10 (37-46) Jolanta Iwin-Garzyńska More
5.

Autonomiczność prawa podatkowego względem prawa cywilnego na przykładzie vat w usługach budowlanych oraz budowlano-montażowych


(The autonomy of tax law in relation to civil law on the example of vat on construction and construction and assembly services)
9 (47-55) Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz More
6.

Ulga podatkowa jako mechanizm stymulowania zachowań mikro i małych przedsiębiorstw. Prezentacja wyników badań.


(TAX RELIEF AS A MECHANISM TO STIMULATE THE BEHAVIOR OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES. PRESENTATION OF TEST RESULTS.)
10 (57-66) PIOTR KASPRZAK More
7.

Zwiększenie roli i odpowiedzialności biegłych rewidentów w ograniczaniu manipulowania sprawozdaniami finansowymi


(INCREASING THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF AUDITORS IN LIMITING MANIPULATE FINANCIAL STATEMENTS)
18 (67-84) Wojciech Naruć More
8.

Zasady podatkowe Adama Smitha jako postulaty sprzyjające przestrzeganiu prawa podatkowego


(Adam Smith's tax rules as a postulate to comply with tax laws)
11 (85-95) Monika Pasternak-Malicka More
9.

Sprawiedliwość opodatkowania a zjawisko szarej strefy


(Tax justice vs. shadow eckonomy)
11 (97-107) Michał Sosnowski More
10.

Stabilność prawa podatkowego a skłonność podatników do wszczynania sporów przed sądami administracyjnymi


(STABILITY OF TAX REGULATIONS AND TENDENCY OF TAXPAYERS TO INSTITUTE LEGAL PROCEEDINGS IN ADMINISTRATIVE COURTS)
13 (109-121) Bolesław Stachura More
11.

Zarządzanie dokumentacją cen transferowych w zakresie ujawnień w sprawozdawczości finansowej


(THE TRANSFER PRICES DOCUMENTATION MANAGEMENT REGARDING FINANCIAL RE-PORTING DISCLOSURES)
7 (123-129) Marcin Stępień More
12.

Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych - aspekt podatkowy


(European Union Allowance - tax perspective)
13 (131-143) Paweł Witkowski More
13.

Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym


(METHODS FOR ESTIMATING TRANSFER PRICES IN POLISH TAX LAW)
9 (145-153) Anna Zbaraszewska More