Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2018 (93)
Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej
(Attitudes of micro and small enterpreneurs towards tax optimization)

Authors: PAULINA DĘBNIAK
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Keywords: tax tax optimization small and medium-sized enterprises
Year of publication:2018
Page range:11 (5-15)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – to define the attitudes of micro and small enterprises towards tax optimization. Design/Methodology/approach – questionnaire survey conducted in January-February 2018 among micro and small enterprises operating in the Pomeranian Voivodship. As a diagnostic technique, the diagnostic survey method was used. As a research tool, a questionnaire developed by the author of this article, which serves as a measurement instrument. Findings – the results obtained allowed to determine the awareness of Polish micro and small enterprises in the field of tax optimization, determine the use of tax optimization instruments by micro and small en-terprises, as well as identify premises and barriers to tax optimization. Originality/value – Literature regarding tax optimization is rich, however, the topic has not been suffi-ciently developed so far, especially in the context of the use of tax optimization in micro and small enter-prises. The innovative character of the undertaken research is evidenced by the fact that so far no microe-conomic behavioral foundations of micro and small entrepreneurs have been investigated in the field of tax optimization.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brodzka A. (2013) Agresywne planowanie podatkowe – przyszłość czy przeszłość dla ponadnarodowych korpo-racji? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013 (nr 30), s. 365-375.
2.Dębniak P. (2016). Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zeszyty Nau-kowe Uniwersytetu Szczecińskiego. „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 5(83). Szczecin: Wydaw-nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 87-95.
3.Dębniak P. (2017). Wybrane metody optymalizacji podatkowej w sektorze MSP w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Łódź-Warszawa 2016. ISSN 1733-2486 tom XVIII., zeszyt 9 cz. 2, s.283-294.
4.Dębniak, P. (2017). Obniżenie ciężaru podatkowego przedsiębiorcy w świetle polskich przepisów prawa [w:] Bielecki L., Mojak J. Żywicka A.(red.) Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego. Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Eko-nomii i Innowacji w Lublinie. Lublin.
5.Gajewski D.J. (2015). Międzynarodowe unikanie opodatkowania w Polsce – istota i przyczyny (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki holdingów), W: Międzynarodowe unikanie opodatkowania wybrane zagad-nienia. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.
6.Grzywacz J. (2010). Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie, Warszawa: Wyd. SGH.
7.Iwin-Garzyńska J. (2014). Optymalizacja podatkowa a rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014 (t. 52, nr 1), 57-72.
8.Jamroży M., Kundert S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.PARP (2017). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
10.PwC (2017). Paying Taxes 2018.
11.Stolarski, A. (2016). Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpie-czenia, 5(83/1).
12.World Bank Group (2017). Doing Business 2017. Equal Opportunity for All. Washington.