Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności

Autorzy: Bogusława Bek-Gaik
AGH w Krakowie

Bartosz Rymkiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Słowa kluczowe: model biznesu sprawozdanie z działalności raportowanie zintegrowane
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (189-202)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Analiza i ocena jakości praktyki ujawnień na temat modelu biznesu zawartych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych w ramach indeksu WIG20 za rok 2015. Metodologia badania – Dokonano analizy ujawnień na temat modelu biznesu zawartych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych w ramach indeksu WIG20 za rok 2015. Wykorzystano elementy modelu biznesu zgodne ze Strukturą Ramową Raportu Zintegrowanego zaprezentowaną przez IIRC. W badaniu zastosowano metody badawcze, takie jak analiza treści publikacji korporacyjnych oraz analizę porównawczą. Wynik – Wykazano, iż spółki rzadko używają określenia „model biznesu” w sprawozdaniach z działalności, a jeżeli już, są to tylko pojedyncze określenia bez głębszego omówienia. Należy jednak zaznaczyć, że analiza zawartości informacyjnej sprawozdania pozwala na identyfikację licznych elementów modelu biznesu. Można również stwierdzić, iż zawartość informacyjna sprawozdań z działalności może stanowić podstawę do sporządzania raportów zintegrowanych. Oryginalność/wartość – Tematyka ujawniania informacji na temat modelu biznesu w sprawozdaniach przedsiębiorstwa nabiera współcześnie dużego znaczenia, w szczególności w odniesieniu do wytycznych dotyczących raportowania zintegrowanego opracowanych przez IIRC, stąd potrzeba badań w tym obszarze jest uzasadniona.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bek-Gaik, B. (2016). Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – przegląd badań. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 268, 43–53.
2.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2015a). Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie Kosztami i Dokonaniami, 398, 36–52.
3.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2015b). Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych. W: B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne (s. 60–83). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
4.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2016). Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 442, 32–51.
5.Falencikowski, T. (2013). Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. Warszawa: CeDeWu.
6.Gad, J. (2015). Sprawozdanie z działalności we współczesnym modelu raportowania – praktyka sprawozdawcza spółek publicznych notowanych na GPW. Zarządzanie i Finanse, 1, 79–90.
7.IASB and IIRC Foundation (2013). Memorandum of Understanding. Pobrane z: http://www.ifrs.org/Use-around--the-world/Documents/MoU-IIRC-and-IFRS-Foundation-December-2014.pdf (8.01.2017).
8.ICAEW (2010). Business Models in Accounting. The Theory of the Firm and Financial Reporting. Information for Better Markets Initiative. Pobrane z: https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/financial-reporting/information-for-better-markets/bmia-published-report.ashx (8.01.2017).
9.IFRS (2010). IFRS Practice Statement. Management Commentary. A Framework for Presentation. Pobrane z: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Management-Commentary/IFRS-Practice-Statement/Documents/Managementcommentarypracticestatement8December.pdf (8.01.2017).
10.IIRC (2011). Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century. Pobrane z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (1.03.2016).
11.IIRC (2013a). The International <IR> Framework. Pobrane z: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (8.01.2017).
12.IIRC (2013b). Business Model Background Paper for <IR>. Pobrane z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf (25.08.2016).
13.IIRC (2013c). Capitals Background Paper for <IR>. Pobrane z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf (25.08.2016).
14.Jabłoński, M. (2016). Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw – intencje i wyniki. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79, 227–244.
15.Krasodomska, J. (2011). Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 61 (117), 89–106.
16.Lai, A., Melloni, G., Stacchezzini, R. (2013). Disclosing Business Model in the “Integrated Report”: Evidence from European Early Adopters. Pobrane z: http://www.aidea2013.it/docs/400_aidea2013_accounting.pdf (25.02.2016).
17.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
18.Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.