Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych – wyniki badań

Autorzy: Hanna Sikacz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu / Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Słowa kluczowe: wskaźniki środowiskowe wytyczne GRI CSR raport zintegrowany grupa kapitałowa
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (299-312)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest ocena jakości informacji środowiskowych w wiodących raportach zintegrowanych publikowanych przez grupy kapitałowe w Polsce. Wskaźniki, które zostały wybrane do badań, są zgodne z wytycznymi GRI. Metodologia badania – Do badań wybrano kilka raportów zintegrowanych podmiotów, które postrzega się jako społecznie odpowiedzialne. Szczegółowa analiza (ilościowa i jakościowa) treści raportów pozwoliła wyciągnąć uogólniające wnioski. W badaniach wykorzystano metodę indukcji. Wynik – Raportowanie zintegrowane w obecnym kształcie ma charakter bardziej marketingowy. Opracowane przez wiodące grupy kapitałowe w Polsce raporty zintegrowane trudno porównywać ze sobą, jeśli nawet opierają się na tych samych wytycznych. Duża objętość raportów oraz odsyłanie do obszernych fragmentów tekstu w ramach poszczególnych wskaźników środowiskowych utrudnia czytelność opublikowanego materiału. Dodatkowo raportowanie wskaźników środowiskowych ma charakter częściowy. Wiarygodność prezentowanych raportów nie jest potwierdzona we wszystkich przypadkach, a jeśli jest potwierdzona, to w ograniczonym zakresie. Powyższe spostrzeżenia budzą wątpliwości co do użyteczność raportów dla interesariuszy. Oryginalność/wartość – Publikacja jest jedną z trzech części cyklu artykułów poświęconego szczegółowej analizie raportów zintegrowanych wiodących grup kapitałowych. Dyskusja nad jakością tych raportów może przyczynić się pośrednio do poprawy czytelności i porównywalności raportów, a w konsekwencji ich większej użyteczności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Deklaracja Milenijna (2000). ONZ.
2.Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju (1992). ONZ.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r.
4.Dziesięć zasad inicjatywy ONZ Global Compact (2000). ONZ.
5.Piskalski, G. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka. Raport z monitoringu społecznej odpowiedzialności największych polskich firm. Warszawa: Fundacja CentrumCSR.PL.
6.Raport Zintegrowany Grupy Azoty (2015). Pobrane z: http://grupaazoty.com/doc/1e487f6c/raport_zintegrowany_grupa_azoty_za_2014.pdf (17.12.2016).
7.Raport Zintegrowany Grupy Orlen (2015). Pobrane z: http://www.raportzintegrowany2015.orlen.pl (17.12.2016).
8.Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź SA (2015). Pobrane z: http://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj/raporty-i-zasoby (17.12.2016).
9.Raport Zintegrowany Lubelski Węgiel Bogdanka SA (2015). Pobrane z: http://ri.lw.com.pl/czytaj-aktualnosc/2594/lw-bogdanka-opublikowala-raport-zintegrowany-za-2015-r- (17.12.2016).
10.Raport Zintegrowany Tauron (2015). Pobrane z: http://raport2015.tauron.pl (17.12.2016).
11.Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.
12.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016, poz. 1047).
13.Wytyczne dotyczące raportowania G4. Podręcznik stosowania wytycznych (2016). Amsterdam: GRI.
14.Wytyczne dotyczące raportowania G4. Zasady raportowania i wskaźniki (2016). Amsterdam: GRI.
15.Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (2011). OECD.
16.Wytycznych dotyczące biznesu i praw człowieka. Wdrażanie dokumentu ramowego ONZ „Chronić, Szanować i Naprawiać”(2011). ONZ.
17.Zintegrowany Raport Roczny Grupa LOTOS SA (2015). Pobrane z: http://odpowiedzialny.lotos.pl/32/nasza_odpowiedzialnosc/raportowanie (17.12.2016).
18.Zintegrowany Raport Roczny Krajowa Spółka Cukrowa SA (2013). Pobrane z: http://docplayer.pl/3178037-Krajowa-spolka-cukrowa-s-a.html (17.12.2016).
19.Zintegrowany Raport Roczny Pelion (2015). Pobrane z: http://raport2015.pelion.eu (17.12.2016).