Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-47
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?

Autorzy: Beata Zofia Filipiak
Uniwersytet Szczeciński

Marek Dylewski
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego inwestycje partnerstwo publiczno-prywatne
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (585-596)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Analiza istniejącego stanu i ocena rozwoju transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (PPP) w ujęciu rodzajów inwestycji i zastosowanego montażu finansowego. Metodologia badania – Analiza materiału empirycznego oparta jest o studia literatury przedmiotu oraz o materiał empirycznych dotyczący transakcji PPP realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce (JST). Wykorzystane zostaną metody analizy finansowej i statystyki opisowej. Wynik – Przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony wskazać na rozwój transakcji PPP w jednostkach samorządu terytorialnego, a z drugiej pozwoliły na dokonanie oceny tendencji rozwojowych analizowanego zjawiska w latach 2009–2016. Oryginalność/wartość – W opracowaniu wskazano na kształtowanie się tendencji w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem formuły PPP
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arendarski, R. (2012). Analiza wpływu transakcji PPP na poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz dopuszczalne relacje w tym zakresie. Ekonomia, 4 (21), 275–289.
2.Baza projektów PPP. Pobrane z: http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx.
3.Banki i bazy danych GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl.
4.Czempas, J. (2010). Ryzyko w działalności inwestycyjnej gmin. Niezgodność planów z wykonaniem inwestycji w gminach i powiatach województwa śląskiego (2004–2009). Finanse Komunalne, 9, 18–35.
5.Czempas, J. (2013). Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6.Dastig, M. (2009). How can EU-Funds be used to finance Public-Private Partnerships? European Public Private Partnership Law Review, 4 (3), 158–170.
7.Dylewski, M. (2013). Płynność finansowa jako wyznacznik decyzji dotyczących zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w warunkach przewidywanej zmienności otoczenia. W: E. Denek, M. Dylewski (red.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej (s. 265–285). Warszawa: Difin.
8.Filipiak, B., Dylewski, M. (2015). Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008– 2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 867–877. Pobrane z: www.wneiz.pl/frfu.
9.Filipiak, B., Guranowski, A. (2016). Ryzyko w małych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego – ograniczenia i możliwości mitygacji. Finanse Komunalne, 3, 14–26.
10.Filipiak, B.Z. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
11.Herbst, I., Jadach-Sepioło, A. (2012). Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP. Warszawa: PARP. Pobrane z: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/14435.pdf (6.06.2016).
12.Herbst, I., Mysiorski, B., Starczewski, M., Zysnarski, J. (2015). Krótki podręcznik metodyki komparatora PPP i analizy ryzyka wraz z narzędziami analitycznymi Warszawa: PARP. Pobrane z: http://ppp.parp.gov.pl/uploads/files/PPP_Publikacje_z_projektu/11_podrecznik_metodyki_kompratora/PARP_komparator_30-11-15.pdf (6.06.2016).
13.Kamiński, A. (2012). Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
14.Kata, R. (2015). Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (76), 54–71. DOI: 10.15290/ose.2015.04.76.04.
15.Knight, F.H. (2005). Risk. Uncertainty and Profit. New York: Cosimo Inc.
16.Korolewska, M., Marchewka‑Bartkowiak, K. (2011). Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Biura Analiz Sejmowych, 4 (28), 99–128.
17.Pfeffer, J. (1956). Insurance and Economic Theory. Homewood, Il.: Irving Inc.
18.Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
19.Poniatowicz, M., Salachna, J.M, Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
20.Pyka, A. (2013). Hybrydowe modele PPP w warunkach gospodarki polskiej. Zarządzanie i Finanse, 2 (2), 325–337.
21.Rowe, D.W. (1997). An anatomy of Risk. New York: R.E. Krieger Publishing Company.
22.Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2006–2014 (2007–2015). Warszawa: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.
23.Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100 ze zm.
24.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
25.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.
26.Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dz.U. nr 19, poz. 101 ze zm.