Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku

Autorzy: Beata Bieszk-Stolorz
Uniwersytet Szczeciński

Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sektory spółek giełdowych bessa względny hazard względne ryzyko/szansa analiza trwania
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (375-388)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza zmian cen akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie w czasie bessy w 2011 roku i w ciągu dwóch kolejnych lat, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów: budowlanego, deweloperskiego i przemysłu materiałów budowlanych. Metodologia badania – W badaniu wykorzystano metody analizy trwania: model logitowy, model regresji Coxa i estymator Kaplana-Meiera. Wynik – Oceniono ryzyko i intensywność spadku cen akcji wyróżnionych sektorów na tle pozostałych sektorów w 2011 roku. Następnie zbadano szansę i intensywność odrobienia strat do końca 2013 roku. Do oceny ryzyka spadku wartości akcji o 30% i szansy 40% wzrostu cen od wartości minimalnej wykorzystano model logitowy. Model regresji Coxa umożliwił wskazanie sektorów, których ceny akcji spadały najintensywniej i które najintensywniej odrabiały straty. Oryginalność/Wartość – Zastosowanie metod analizy trwania w badaniu rynku kapitałowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balicki A. (2006). Analiza przeżycia i tablice wymieralności. Warszawa: PWE.
2.Bieszk-Stolorz B. (2013). Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski.
3.Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2011). Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny czasu od spadku cen akcji spółek giełdowych w okresie kryzysu finansowego do ich wzrostu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 183, Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 47-54.
4.Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2012). Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. Warszawa: CeDeWu.
5.Cox, D. R., Oakes, D. (1984). Analysis of Survival Data, London: Chapman and Hall.
6.Gruszczyński M. (red.) (2012). Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Warszawa: Oficyna, Wolters Kluwer S.A.
7.Hosmer, D.W., Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression. New York: John Wiley & Sons, Inc.
8.Hozer, J., Markowicz, I., Stolorz, B. (2008). Zastosowanie metod analizy historii zdarzeń w badaniu czasu funkcjonowania firm. Szczecin: Zapol.
9.Kaplan, E.L., Meier, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. Journal of the American Statistical Association, 53.
10.Kleinbaum, D.G., Klein, M. (2002). Logistic Regression. A Self-Learning Text, New York: Springer-Verlag.
11.Landmesser, J. (2013). Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
12.Markowicz I. (2012), Statystyczna analiza żywotności firm. Rozprawy i Studia t. (CMIX) 835, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
13.Markowicz, I., Stolorz, B. (2009). Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych. Przegląd Statystyczny, 2 (56).
14.Matuszyk A. (2015). Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych, Warszawa: CeDeWu.
15.Olbryś, J., Majewska, E. (2014). Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 699–710.
16.Rocznik Giełdowy 2012, GPW, Warszawa.
17.Sączewska-Piotrowska A. (2016). Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, 7.
18.Wiśniewski J.W. (1986). Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodologiczne. Toruń: UMK.
19.Wycinka E. (2015). Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących. Problemy Zarządzania vol. 13, nr 3(55), t. 2.
20.http://biznes.pl/gielda/profile/swiat/sp-500-us,402,2,6,profile-wykresy-s.html (11.05.2016).