Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym

Autorzy: Ilona Żelazowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wycena aktywów netto certyfikat inwestycyjny model Markowitza
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (241-250)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W artykule został przedstawiony problem różnicy między wyceną certyfikatów inwestycyjnych wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a wyceną aktywów wchodzących w skład funduszy. Metodologia badania – W badaniu wykorzystano model Markowitza w celu wyznaczenia odchylenia standardowego dla portfela danego funduszu i porównano je z odchyleniem standardowym dla certyfikatu inwestycyjnego oraz przeprowadzono test istotności dla dwóch średnich. Wynik – potwierdzono występowanie paradoksu zamkniętych funduszy inwestycyjnych dla trzech badanych funduszy akcji. Test istotności dla dwóch średnich potwierdza występowanie paradoksu, szczególnie dla funduszu KBC Alokacji Sektorowych FIZ. Oryginalność/Wartość – Zwrócenie uwagi na skład portfeli wybranych FIZ, porównanie jego z wyceną certyfikatów inwestycyjnych. Dotychczas na polskim rynku, brak badań potwierdzających paradoks na podstawie wyceny akcji wchodzących w skład portfela FIZ.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Black, F. (1986). Noise. Journal of Finance, 41 (3), 529–541.
2.Cieślak, A. (2003). Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacje paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów. NBP. Materiały i Studia, 165, 21–27.
3.Dow, J., Gorton, G. (2006). Noise Traders. NBER Working Paper Series 12256.
4.Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 2 (5), 383–417.
5.Haugen, R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press.
6.Jajuga, K. (2013). Ryzyko modelu a miary ryzyka. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 152, 73–81.
7.Jajuga, K., Jajuga, T. (2007). Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Kubińska, E., Markiewicz, Ł. (2012). Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 46 (1),75–83.
9.Lee, C., Shleifer, A., Thaler, R. (1991). Investor Sentiment and the Colsed-End Fund Puzzle. The Journal of Finance, 46 (1), 75–108.
10.Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77–91.
11.Pauka, M., Prędkiewicz, P. (2012). Zagadka dyskonta w wycenach zamkniętych funduszy inwestycyjnych z perspektywy inwestora. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 271, 127–140.
12.Pauka, M., Prędkiewicz, P. (2015). Determinanty dyskonta w notowaniach certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FIZ Investors. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 355–367.
13.Peavy, J.W. (1990). Returns on initial public offerings of closed-end funds. Review of Financial Studies, 3 (4), 695–708.
14.Pontiff, J. (1995). Closed-end fund premia and returns implications for financial market equilibrium. Journal of Financial Economics, 37, 341–368.
15.Shleifer, A., Summers, L.H. (1990). The Noise Trader Approach to Finance. Journal of Economic Perspectives, 4 (2), 19–33.
16.Stępień, M. (2010). Paradoks funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania. Zeszyt Naukowy, 97, 131–145.
17.Szyszka, A. (2003). Ograniczenia arbitrażu a efektywność rynku kapitałowego. Studia Ekonomiczne, 3, 211–226.
18.Trzebiński, A.A. (2015). Paradoks funduszy zamkniętych – wpływ decyzji inwestorów na wycenę giełdową certyfikatów inwestycyjnych na przykładzie polskich funduszy zamkniętych. Psychologia Ekonomiczna, 8, 25–40.
19.Weiss, K. (1989). The post-offering price performance of closed-end funds. Financial Management Association International, 18 (3), 57–67.