Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego

Autorzy: Iwona Dittmann
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne ocena odpowiedniości poziom bezpieczeństwa Value-at-Risk finanse osobiste
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (159-172)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Wykazanie zasadności i możliwości zastosowania miary VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego. Metodologia badania – Na podstawie dziennych notowań jednostek uczestnictwa funduszy stabilnego wzrostu, zrównoważonych oraz akcyjnych w latach 2005-2016 zostały skonstruowane rozkłady empiryczne stóp zwrotu. Badanie zostało przeprowadzone dla różnych horyzontów inwestycyjnych (od 1 roku do 10 lat). Zbadano zróżnicowanie funduszy ze względu na wartości 5. percentyli rozkładów stóp zwrotu. Wynik – Stwierdzono, iż: 1) w zależności od wybranej miary zróżnicowania oraz wartości progowej badane grupy funduszy może cechować znaczące lub nieznaczące dla inwestora zróżnicowanie funduszy pod względem wartości 5. percentyli; 2) najgorsze fundusze stabilnego wzrostu są bardziej zbliżone pod względem wartości 5. percentyli do najlepszych funduszy zrównoważonych niż do najlepszych funduszy stabilnego wzrostu; 3) najgorsze fundusze zrównoważone są bardziej zbliżone pod względem wartości 5. percentyli do najlepszych funduszy akcyjnych niż do najlepszych funduszy zrównoważonych; 4) nie jest prawdą, iż 5. percentyl każdego funduszu stabilnego wzrostu jest wyższy niż 5. percentyl każdego funduszu zrównoważonego; 5) nie jest prawdą, że 5. percentyl każdego funduszu zrównoważonego jest wyższy niż 5. percentyl każdego funduszu akcyjnego. Oryginalność/Wartość – Stwierdzono, iż wybierając fundusz za pomocą kryterium VaR, warto analizować poszczególne fundusze z danej grupy (nie – średnią dla grupy) oraz fundusze z „sąsiednich” grup ryzyka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bałamut, T. (2002). Metody estymacji Value at Risk. Materiały i Studia, 147. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
2.Butler, C. (2001). Tajniki Value at Risk. Praktyczny podręcznik zastosowań metody VaR. Warszawa: Liber.
3.Chen, Z., Lin, R. (2006). Mutual fund performance evaluation using data envelopment analysis with new risk measures. OR Spectrum, 28 (3), 375–398.
4.Danila, N. (2012). Estimating the Risk of Mutual Funds in Indonesia by Employing Value at Risk (VaR). Asian Journal of Business and Accounting, 5 (2), 99–118.
5.Deb, S.G., Banerjee, A. (2009). Downside Risk Analysis of Indian Equity Mutual Funds: A Value at Risk Approach. International Research Journal of Finance and Economics, 23, 216–230.
6.Dowd, K., Blake, D., Cairns, A. (2004). Long-Term Value at Risk. The Journal of Risk Finance, 5 (2), 52–57. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1108/eb022986.
7.Filipowicz, E. (2011). Ocena wartości zagrożonej portfela funduszy inwestycyjnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 195–209.
8.Grau-Carles, P., Sainz, J., Otamendi, J., Doncel, L.M. (2009). Different Risk-Adjusted Fund Performance Measures: A Comparison. Economics, 54, December. Pobrano z: http://www.economics-ejournal.org/economics/ discussionpapers/2009-54.
9.Jajuga, K., Feldman, K., Pietrzyk, R., Rokita, P. (2015). Integrated Risk Model In Household Life Cycle. Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics.
10.Kuziak, K. (2011). Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa: modele pomiaru i ich ryzyko. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
11.Majerowska, E. (2005). Wartość narażona na ryzyko a ryzyko inwestowania w akcyjne fundusze inwestycyjne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 415. Prace Ekonometrii i Statystyki, 16, 175–186.
12.Mentel, G. (2011). Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Warszawa: CeDeWu.
13.Mentel, G. (2008). Hybrid Concepts of Long-term Estimates for Value at Risk. Folia Oeconomica Stetinensia, 7 (1), 1–12.
14.Olbryś, J. (2009). Relative Risk Measures of Polish Equity Open-End Mutual Funds’ Portfolios in a Bear Market Period. Optimum. Studia Ekonomiczne, University of Bialystok Press, 3 (43), 134–151.
15.Olbryś, J. (2006). Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Value at Risk (VaR). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 60, 269–277.
16.Pahuja, A., Sahi, A., Dogra, B. (2014). Different Risk Adjusted Performance Measures for Equity Mutual Funds: A Comparative Study of VAR and Traditional Measures (April 1, 2014). Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2780056, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2780056.
17.Papadamou, S., Stephanides, G. (2004). Evaluating the style-based risk model for equity mutual funds investing in Europe. Applied Financial Economics, 14 (10), 751–760. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1080/0960310042000243583.
18.Pendaraki, K., Doumpos M., Zopounidis C. (2003). Assessing equity mutual funds’ performance using a multicriteria methodology: A comparative analysis. South Eastern Europe Journal of Economics, 1, 85–104.
19.Rutkowska-Ziarko, A., Garsztka, P. (2015). Zastosowanie kwantylowych miar ryzyka w ocenie wybranych funduszy inwestycyjnych. W: D. Appenzeller (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii: analityka gospodarcza, metody i narzędzia. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 146-156.
20.Rutkowska-Ziarko, A., Sobieska, K. (2016). Ryzyko kwantylowe wybranych otwartych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 40, 491–501.
21.Sahi, A., Pahuja, A. Dogra, B. (2013). Value at Risk Methodology for Measuring Performance of Mutual Funds. Asian Journal of Management Research, 4 (1). Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2369235.
22.Tehrani, R., Mohammadi, S.M., Nejadolhosseini, N.S. (2014). Value at Risk as a Tool for Mutual Funds Performance Evaluation. International Business Research, 7 (10), 16–21. Pobrano z: http://dx.doi.org/ 10.5539/ibr.v7n10p16.