Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków

Autorzy: Joanna Rachuba
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, joanna.rachuba@wneiz.pl
Słowa kluczowe: corporate governance struktura rad nadzorczych firm i banków dywersyfikacja płci
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (135-146)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - Zagadnienie dywersyfikacji płci w kierownictwie spółek oraz instytucji finansowych jest podejmowane w licznych badaniach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wynika to z oddziaływania kobiet w radach nadzorczych oraz zarządach na zyskowność oraz na poziom ryzyka występującego w bankach i przedsiębiorstwach. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie literatury oraz badań podejmujących tematykę obecności kobiet w radach nadzorczych oraz zarządach. Metodologia badania - Praca ma charakter przeglądowy i służy przybliżeniu problematyki wpływu dywersyfikacji płci na stanowiskach kierowniczych instytucji sektora finansowego oraz przedsiębiorstw na ich wyniki finansowe oraz poziom podejmowanego ryzyka. Wynik - Na podstawie wykorzystanych analiz literaturowych można stwierdzić, iż w instytucjach sektora pozafinansowego występuje dodatnia bądź ujemna relacja pomiędzy liczbą kobiet na stanowiskach dyrektorskich a dochodowością. W uwzględnionych w pracy publikacjach, dla banków zależność pomiędzy liczebnością kobiet – prezesów a poziomem wyników finansowych ma charakter pozytywny. Ponadto, w literaturze wykazano, że obecność kobiet w strukturach zarządczych jest skorelowana z poziomem ryzyka podejmowanego przez firmy i instytucje finansowe. W zależności od rodzaju podmiotu i próby badawczej występuje redukcja bądź wzrost ryzyka. Oryginalność/Wartość – Artykuł przedstawia wnioski z wybranych pozycji literaturowych na temat badań podjętych przez poszczególnych autorów w zakresie wpływu kobiet na wyniki finansowe oraz podejmowane ryzyko.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams R. B., Ferreira D. (2007). A theory of friendly boards. Journal of Finance 62, 217–250.
2.Adams R. B., Ferreira D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial Economics 94 (2), 291–309.
3.Adams R.B., Funk P. (2012). Beyond the glass ceiling: does gender matter? Management Science, 58, 219-235.
4.Adams R. E., Mehran H. (2012). Bank board structure and performance: Evidence for large bank holding companies, Journal of Financial Intermedtaion, 21 (2), 181 – 358.
5.Adams R. E., Ragunathan V. (2013). Lehman sisters. FIRN Research Paper. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2380036
6.Agrawal A., Knoeber Ch. R. (2001). Do some outside directors play a political role? The Journal of Law & Economics, 44 (1), 179 – 198.
7.Ahern K., Dittmar A. (2012). The changing of the boards: the impact on firm valuation of mandated female board representation. Q. J. Econ. 127 (1), 137–197.
8.Almazan A., Suarez J. (2003). Entrenchment and severance pay in optimal governance structures. Journal of Finance 58, 519–547.
9.Barber B. M., Odean T. (2001). Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. Quarterly Journal of Economics, 116 (1), 261 – 292.
10.Berger A. N., Kick T., Koetter M., Schaeck K. (2013). Does it pay to have friends? Social ties and executive appointments in banking. Journal of Banking & Finance, 37, 2087 – 2105.
11.Berger A. N., Kick T., Schaeck K. (2014). Executive board composition and bank risk taking. Journal of Corporate Finance, 28, 48 – 65.
12.Bohdanowicz L. (2011). Kobiety w radach nadzorczych i zarządach spółek: polskie i światowe tendencje oraz wyzwania. Organizacja i kierowanie, 3/2011 (146), 179 – 196.
13.Bøhren Ø., Staubo S. (2014). Does mandatory gender balance work? Changing organizational formto avoid board upheaval. J. Corps. Financ. 28, 152–168.
14.Bonin J. P., Hasan I., Wachtel P. (2005). Bank performance, efficiency and ownership in transition countries. Journal of Banking & Finance, 29 (1), 31 – 53.
15.Byrka – Kita K., Arcisz M. (2016). Sukcesje kobiet w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Working Paper.
16.Cabo R. M., Nogues R. G., Nieto M. J. (2009). Gender diversity on European banks' directors: Traces of discrimination. Unpublished Working Paper.
17.Campbell K., Minguez – Vera A. (2008). Gender diversity in the boardroom and firm financial performance. Journal of Business Ethics, 83, 435 – 451.
18.Carter D. A., Simkins B. J., Simpson W. G. (2003). Corporate governance, board diversity and firm value. The Financial Review, 38, 33 – 53.
19.Croson R, Gneezy U. (2009). Gender differences in preferences. Journal of Economic Literature, 47(2), 448-474.
20.Daily C. M., Certo S. T., Dalton D. R. (1999). A decade of corporate women: Some progress in the boardroom, none in the executive suite. Strategic Management Journal 20, 93 – 99.
21.De Anders P., Vallelado E. (2008). Corporate goverance in banking: The role of the board of directros, Journal of Banking & Finance, 32 (12), 2570 – 2580.
22.Dietrich A., Wanzenried G. (2011). Determinants of bank profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 21 (3), 307 – 327.
23.Djalilov K., Piesse J. (2016). Determinants of profitability in transition countries: What matters most? Research in International Business and Finance, 38, 69 – 82.
24.Faccio M., Marchica M. – T., Mura R. (2016). CEO gender, corporate risk – taking, and the efficiency of capital allocation. Journal of Corporate Finance, 39, 193 – 209.
25.Farrell K., Hersch P. (2005). Additions to corporate boards: The effect of gender. Journal of Corporate Finance, 11, 85-106.
26.Garcia – Meca E., Garcia – Schanez I. – M., Martinez – Ferrero J. (2015). Board diversity and its effects on bank performance: An international analysis. Journal of Banking & Finance, 53, 202 – 214.
27.Gulamhussen M. A., Santa S. F. (2015). Female directors in bank boardrooms and their influence on performance and risk – taking. Global Finance Journal, 28, 10 – 23.
28.Havrylchyk O., Jurzyk E. (2011). Profitability of foreign banks in Central and Eastern Europe: Does the entry mode matter? Economics of Transition, 19 (3), 443 – 472.
29.Huang J., Kisgen D. (2013) Gender and corporate finance: Are male executives overconfident relative to female executives? Journal of Financial Economics, 108, 822 – 839.
30.Jianakoplos N.A., Bernasek A. (1998). Are women more risk averse? Economic Inquiry, 36, 620 – 630.
31.Kompa K., Witkowska D., Jarosz B. (2015). Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75/2015, 257 – 268.
32.Levi M., Li K., Zhang F. (2014). Director gender and mergers and acquisitions. J. Corp. Financ. 28, 185–200.
33.Liang Q., Xu P., Jiraporn P. (2013). Board characteristics and Chinese bank performance, Journal of Banking & Finance, 37, 2953 – 2968.
34.Lisowska E. (2010). Kobiety w spółkach giełdowych i rentowność firmy. Kobieta i Biznes (Rocznik Kolegium Gospodarki Światowej, SGH), nr 1 – 4, 3 – 12.
35.Liu Y., Wei Z., Xie F. (2014). Do women directors improve firm performance in China? Journal of Corporate Finance, 28, 169 – 184.
36.Low D. C. M., Roberts H., Whiting R. H. (2015). Board gender diversity and firm performance: Empirical evidence from Hong Kong, South Korea, Malaysia and Singapore. Pacific – Basin Finance Journal, 35, 381 – 401.
37.Matuszewska – Janica A., Witkowska D. (2013). Zróżnicowanie płac ze względu na płeć: zastosowanie drzew klasyfikacyjnych. Taksonomia (21). Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 279, 58 – 66.
38.Nguyen T., Locke S., Reddy K. (2015). Does boardroom gender diversity matter? Evidence from a transitional economy. International Review of Economics and Finance, 37, 184 – 202.
39.Pathan S. (2009). Strong boards, CEO power and bank risk – taking. Journal of Banking & Finance, 33 (7), 1340 – 1350.
40.Pathan S., Faff R. (2013). Does board structure in banks really affect their performance? Journal of Banking & Finance, 37, 1573 – 1589.
41.Sapienza P., Zingales L., Maestripieri, D. (2009). Gender differences in financial risk aversion and career choices are affected by testosterone. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 106 (36), 15 268 – 15 273.
42.Schmid T., Urban D. (2016). Women on corporate boards: Good or bad? AFA 2016 San Francisco Meetings Paper. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2344786
43.Sila V., Gonzalez A., Hagendorff J. (2016). Women on board: Does boardroom gender diversity affect firm risk? Journal of Corporate Finance, 36, 26 – 53.
44.Skała D., Weill L. (2016). Does CEO gender influence bank risk? Unpublished Manuscript.
45.Staikouras P. K., Staikouras C. K., Agoraki M. K. (2007). The effect of board size and composition on European bank performance. European Journal of Law Economics, 23, 1 – 27.
46.Stępień M. (2015). Problem niskiego udziału kobiet we władzach spółek. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 13 (1), 265 – 276.
47.Triana M., Miller T., Trzebiatowski T. (2014). The double-edged nature of board gender diversity: Diversity, firm performance, and the power of women directors as predictors of strategic change. Organization Science, 25, 609-632.
48.Witkowska D. (2014). Determinants of wages in Poland. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, t.15 nr 1, 192 – 208.